Rozbalit celou nabídku

Jednací řád rady města

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád rady královského města Slaného (dále jen rady) upravuje přípravu schůze, zásady jednání a usnášení a způsob kontroly plnění usnesení.
 2. Rada jako výkonný orgán plní své funkce, které jí vymezuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění následných změn a doplňků (dále jen zákon , zejména dle ustanovení § 99 - 102. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města.

Článek 2

Příprava jednání rady

 1. Rada se schází podle potřeby a plní úkoly vymezené ustanoveními uvedenými pod §§ 99 - 102 zákona.
 2. Program jednání předkládá členům starosta, případně tajemník městského úřadu zpravidla 5 dní před schůzí rady.
 3. Předkladateli zpráv a návrhů pro jednání rady mohou být její členové, předsedové komisí, tajemník městského úřadu, vedoucí odborů městského úřadu a vedoucí organizačních složek města a společností, u nichž městská rada vykonává funkci zakladatele nebo zřizovatele.
 4. Návrhy projednává rada zpravidla na základě písemných materiálů. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Za přípravu, vyhotovení a jejich úpravu odpovídají předkladatelé. Rada rozhodne, které materiály mohou být předloženy pouze ústně s písemným návrhem usnesení..
 5. Podle povahy projednávané věci rozhodne starosta nebo rada, kdo bude k jednání přizván.
 6. Neúčast na jednání omlouvají členové rady předem u starosty. Předčasný odchod z jednání omlouvají u řídícího schůze.

Článek 3

Jednání rady

 1. Jednání jsou neveřejná a řídí je zpravidla starosta města.
 2. Po zahájení jednání zjistí řídící počet přítomných, sdělí jména omluvených a nechá schválit program jednání a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem je pracovník městského úřadu.
 3. Jednotlivým řečníkům uděluje a odnímá slovo řídící.
 4. Výsledek diskuse o každém bodu jednání formuluje navrhovatel do návrhu usnesení a řídící o něm dá hlasovat.
 5. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh většina všech členů rady.
 6. Zápis podepisuje v souladu s ustanovením § 101 odst.2 zákona starosta společně s pověřeným členem rady, ověřovatelem, určeným při zahájení jednání.

Článek 4

Zápis z rady

 1. Zápis z rady obsahuje pro každý z projednávaných bodů programu zpravidla:
  1. deklarativní část
  2. schvalovací část
  3. ukládací část s konkrétními a jmenovitými úkoly a termíny splnění
  4. dřívější věcně související usnesení rady, která jsou splněna, která se mění nebo doplňují a která zůstávají v platnosti
  5. průběh a výsledek hlasování
  6. ustanovení o kontrole
 2. Nedílnou součástí zápisu je evidence přítomných členů rady a program

Článek 5

Plnění usnesení a jeho kontrola

 1. Zápis se vyhotovuje písemně a postupuje se do sedmi dnů všem členům rady a podle potřeby těm, kteří plní usnesení.
 2. Za vyhotovení zápisu z jednání včetně usnesení a za postoupení všem dotyčným osobám dle předcházejícího odstavce zodpovídá tajemník městského úřadu.
 3. Kontrolu plnění usnesení provádí rada.
 4. Evidenci usnesení a zpráv o jejich kontrole vede tajemník městského úřadu, který předkládá radě souhrnnou zprávu o plnění jejich usnesení.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád, upravený dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ), nahrazuje jednací řád ze dne 16.12.1998 a nabývá účinnosti po schválení radou královského města Slaného dne 6. prosince 2000._____________________ * ____________________
RNDr. Ivo R U B Í K


starosta


královského města Slaného

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.