Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - DPS Na Sadech

14. 11. 2016

Zápis ke stažení

V okolí DPS se na veřejných prostranstvích venčí psi. Bylo by možné tam dát cedule na zákaz venčení psů? Trávník často využívají obyvatelé DPS k různým činnostem.
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Ceduli zakazující volný pohyb psů v blízkosti DPS umístit nelze. Tento zákaz by musel mít oporu v některém ze zákonů či ve vyhlášce města. Vyhlášku regulující pohyb psů ve městě Odbor ŽP v letošním roce předkládal zastupitelstvu města, ale v navržené podobě jím nebyla schválena. Zákaz vstupu psů tak v této lokalitě platí pouze pro dětské hřiště.

Ve Fügnerově ulici je spadané listí a klouže to po něm. Dalo by se listí shrabat, aby nedošlo k nějakému úrazu? Například V Ráji je uklizeno.
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Požadavek na shrabání listí ve Fügnerově ulici byl předán k vyhotovení TS Slaný. Odpovědný pracovník TS sdělil, že ulice je pravidelně udržována v rámci smluvně stanovených harmonogramů, ale že do ulice pošle mimořádně jednotku zametačů. Nicméně problém s listím se zcela eliminovat nedá, neboť to je sem často nafoukáno z blízkého lesoparku.

Na Hájích je u letního kina spadlý strom, který brání v chození. Dá se odstranit?
Ing. Ondřej Čečrdle – vedoucí odboru životního prostředí: Okolí letního kina prověří správce veřejné zeleně a strom, který brání v procházení, bude odstraněn TS Slaný.

Cestou od obchodního řetězce Lidl směrem do Žižkovy ulice nejsou lavičky. Je možné je tam umístit?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: umístění laviček není problém, bude nutné určit místa, kdy by mělo dojít k jejich umístění. Problémy nastávají právě po jejich umístění, neboť do prostoru kolem laviček se stahuje mládež, která především v letních měsících produkuje nadměrný hluk. Pak se objevují žádosti o odstranění laviček. Z výše uvedeného důvodu žádáme občany, aby zasílali elektronicky své návrhy na umístění laviček na adresu krckova@meuslany.cz, tel. 312 511 115 či poštou na adresu městského úřadu.

Ve společenské místnosti DPS je již od nepaměti koberec, který je náročnější na údržbu. Dal by se vyměnit za linoleum?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Domluvím se s paní Zahrádkovou (ředitelka DPS) a výměnu navrhneme do rozpočtu na příští rok.

Chodníky v okolí DPS jsou ve velmi špatném stavu. Tedy chodníky obecně jsou ve špatném stavu. Bylo by možné je opravit?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Oprava bude zařazena OSM na příští rok.
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Navíc je v rozpočtu města pro rok 2017 plánována revitalizace ulice Hanžburského, vybudování nových chodníků např. u 1. ZŠ, u hřbitova a také oprava dalších chodníků.

Jak to vypadá s rozestavenou budovou v Třebízského ulici, která chátrá?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Rozestavěná budova je ve vlastnictví soukromníka, z tohoto důvodu s tím město bohužel nemůže nic udělat.

Bude se opravovat budova bývalého okresního domu?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Na to nyní nedokáži přesně odpovědět. Přestože jsou plány na přesunutí slánské knihovny do okresního domu, rádi bychom znali názor občanů. Z tohoto důvodu pracujeme na dotazníku ohledně oblastí rozvoje města, jehož součástí bude i otázka budoucího využití bývalého okresního domu.

Pokuty za parkování v případě odnosu nákupu obyvateli DPS?.
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Dopravní komise a posléze ODSH povolil odstranění dopravní značky zákaz stání po levé straně slepé ulici u DPS. Zde je tak možné bez sankce zastavit a nákup odnést.

Co městský rozhlas?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Pokoušíme se získat dotaci na městský rozhlas, a pokud uspějeme, bude se rozhlas opravovat.

Úřad práce v Netovické ulici je daleko a není tam WC. Dalo by se tam WC udělat?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: vedoucí úřadu práce byl na tuto skutečnost upozorněn.

Když se uvolní byt v DPS, jak se to řeší?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Podle pravidel se přidělují byty formou losování. Zohledňuje se také sociální situace žadatelů.

Bude se zvyšovat nájem, nebo je to fáma?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Zvyšování nájemného není v plánu a zůstane ve stejné výši. Naopak se více investuje do kotelen, čímž by se měla snížit cena za teplo.

Voda – bude se zvyšovat její cena?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Rada města schválila kalkulaci Středočeských vodáren, díky čemuž dojde ke snížení stočného o 0,50 Kč. Vodné by se mělo zdražovat, ale ne kvůli městu, ale okolním obcím, které chtějí investovat do obnovy sítě. Zdražení by však nemělo být razantní (+ 1 Kč/ kubík vody).

Kotelny, jaká je situace?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta města: Probíhá prověření situace (nemocnice, DPS). Zastupitelstvo města rozhodlo o realizaci plynofikace v roce 2017.

Jaké jsou plánované akce?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Hlavní investiční akcí pro příští rok bude „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice, vestavba odborných učeben na 1. ZŠ a 2. ZŠ Slaný, nástavba odborných učeben na 3. ZŠ, sociální bydlení - 10 bytových jednotek, cyklostezka Slaný – Vítov, digitální povodňový plán, VSH Slaný zimní stadion – retenční nádrže, Třebíz skanzen – fasáda objektu, Okresní dům Slaný - rekonstrukce, atletický stadion - zázemí.

Informace k severnímu obchvatu Slaného?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Na akci spolupracujeme společně se starosty okolních obcí a Ředitelstvím silnic
a dálnic, které má zmiňovanou stavbu na starosti. Na stavbě obchvatu města Slaného se má začít pracovat v polovině příštího roku. Na práce už je vypsaný tendr. Zbývá dořešit odvolání proti vyvlastnění dvou pozemků. Po získání všech pozemků pro stavbu může být vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena třináctikilometrové silnice přesáhne jednu miliardu korun. Součástí projektu jsou dvě mimoúrovňové křižovatky
a deset mostů. Doufám, že se tak dlouho odkládaný projekt skutečně podaří zrealizovat a městu se z hlediska dopravního zatížení velmi uleví.


24.04.2014

Zastávka MHD na autobusovém nádraží je v dezolátním stavu, během špatného počasí neplní svůj účel.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Autobusové nádraží je po výzvě nájemcem uklizené, po kontrole se správou majetku došlo k objednání oprav, které nespadají do kompetence nájemce. Podle informací p. Banertové bylo poškození zastávek nahlášeno policii, po ukončení šetření bude uplatňována škoda (pokud bude pojišťovnou uznána) na pojišťovně a následně bude objednána oprava poškozených částí čekáren.

Bude se zvyšovat nájemné v DPS?
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: O zvýšení nájmu se zatím neuvažuje, ale těžko říci, jaká bude situace po volbách. O výši nájmu bude rozhodovat nová rada města.

Obyvatelka DPS si stěžovala na vysoký nedoplatek za ohřev teplé vody, ptá se tedy, jakým způsobem se ohřev rozpočítává?
Obyvatelka obdržela vyjádření pana Tibora Klinga, vedoucího provozu domů a bytů.

Jak to vypadá s revitalizací náměstí a Londy?
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Je vypracovaná krásná studie revitalizace celého města, která se dokonce líbila i všem zastupitelům. V době, kdy se prezentovala, existoval na kraji fond, ze kterého se dalo čerpat. Za vlády hejtmana Ratha se však podmínky změnily. Již nelze žádat na celkovou revitalizaci, pouze na dílčí úseky. Uspěli jsme s žádostí na revitalizaci Londy (Husovy třídy) a zastupitelstvo ji schválilo v plném rozsahu včetně inženýrských sítí. K realizaci by mělo dojít na podzim 2014. Bylo započato s opravou chodníků na náměstí.

Na dětském hřišti Hrad Kocour chybí sociální zařízení – WC.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Se zřizováním WC na dětských hřištích se neuvažuje.

Obyvatelé DPS si stěžují na špatnou slyšitelnost městského rozhlasu.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: obyvatelům je hlášení rozhlasu kvůli špatné slyšitelnosti zasíláno v elektronické podobě. Vedoucí DPS jej vyvěšuje na nástěnku.

Jak to vypadá s obchvatem města?
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Ještě chybí vykoupit některé pozemky, majitelé je nechtějí prodat, což je největší problém – jedná se o 19 parcel. Výkupní ceny se majitelům zdají nízké. Je potřeba vykoupení provést do konce října, aby se s obchvatem mohlo příští rok začít.

Dole u výtahu a také v bytech v objektu DPS praská budova.
Odbor správy majetku: Je potřeba provést statické zajištění za cca 1,7 mil. Kč. Prozatím byla tato položka z návrhu rozpočtu vyškrtnuta. Momentálně probíhá vyhodnocení instalovaných pásků statikem. Statik posoudí, zda se mohou některá místa již opravit.

Pejskaři – v poslední době se jejich počet na pozemku u DPS zvýšil, nešly by nainstalovat cedule zákaz venčení?
Odbor životního prostředí: Pohyb psů ve městě lze regulovat přijetím obecně závazné vyhlášky na základě zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Tato vyhláška byla navržena a poté, co projde kontrolou z hlediska její korektnosti ve vztahu k platné legislativě, bude předložena radě města k projednání.

Záhon u DPS – bylo by možné, aby se pracovníci Technických služeb 1-2x za rok o záhon postarali?
Odbor životního prostředí: Plochy zeleně v okolí DPS jsou součástí veřejné zeleně, jejíž údržbu smluvně zajišťuje společnost Technické služby Slaný (TS) tak, aby byl garantován její úpravný vzhled. Zjištěné nedostatky v údržbě průběžně společnosti TS Slaný předáváme k odstranění.

Před několika lety zde byly poraženy celkem 4 stromy, bylo slíbeno, že se vysadí nové.
Odbor životního prostředí: V ulici Na Sadech dojde k náhradní výsadbě, která je předepsána soukromé společnosti za odstranění stromů v areálu bývalé "Pragovky".

Proč se neseká tráva, a neprořezávají stromy v Arbesově ulici?
Odbor životního prostředí: Situace je obdobná jako ve věci údržby záhonů u DPS.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.