Rozbalit celou nabídku

Setkání s občany - Na Hrášku

07.09.2016

Zápis ke stažení (včetně fotografií z některých problémových míst)

Plot oddělující Raichlovu ulici od Dukelských hrdinů je ve špatném stavu. Kovová pole jsou zrezlá, některá již i prorezlá a děravá a betonový sokl je popraskaný a odlupující. Dá se s tím něco udělat? Společenstvo bytových domů by bylo ochotno se podílet na zvelebení tohoto místa.
Jiří Sejkora – vedoucí odboru správy majetku: proběhlo místní šetření ve spolupráci s odborem životního prostředí s tím, že náš odbor zajistí opravu oplocení a OŽP výsadbu živého plotu. Kovový plot by se ponechal do doby vzrůstu živého plotu a potom by byl zrušen, podezdívka by se ponechala.

V nočních hodinách se od pergoly, která je poblíž čerpací stanice, ozývá hluk, který ruší spící obyvatele. Byla by možná častější kontrola městské policie?
Mgr. Martin Hrabánek – starosta: Informaci jsem předal vedoucímu Městské policie Slaný. Předpokládám, že budou prováděny častější kontroly v této oblasti.

Jak bude pokračovat výstavba v lokalitě Švehlova? Kdo tam bude stavět?
Blanka Kusová – odborný referent stavebního úřadu: lokalita po bývalých kasárnách a dříve v majetku Ministerstva vnitra je nyní ve vlastnictví společnosti HOME Premium, družstvo, Brno, jejímž záměrem je vybudovat v lokalitě rodinné domy.
1. v současné době byly zdemolovány 2 haly v areálu, které se nacházely v blízkosti stávajících řadových a samostatných RD v ulici Švehlova,
2. bylo vydáno územní a stavební povolení na 5 řadových rodinných domů, které navazují na ulici Švehlova (1. větev páteřní komunikace ze směru od východu), které již nabylo právní moci a společnost již může začít stavět,
3. v současné době je vedeno územní řízení na dalších 8 řadových rodinných domů, které budou navazovat na ulici Švehlova (3. větev páteřní komunikace ze směru od východu) – pokračování současné zástavby řadových domů.

Co se bude dít s objekty vedle bytového domu U Kasáren 430?
Ing. Horáčková – vedoucí stavebního odboru: Vlastníkem objektů B, C bývalých kasáren je LINET INVEST s.r.o.
V prosinci 2015 bylo vlastníkovi povoleno odstranění staveb budovy "B" a "C" v areálu bývalých Kyjevských kasáren, budova "A" je nynější č.p. 430 – 431. Demoliční práce byly zahájeny v květnu 2016, avšak vlastník v červnu 2016 oznámil, že ustupuje od demolice objektu B.
Demoliční práce na objektu C by měly být dle sdělení LINETU dokončeny ve II. čtvrtletí 2017 s tím, že se strojní demolicí a recyklací materiálů se počítá během zimního období tak, aby zatížení okolí bylo co nejnižší.
V září 2016 oznámil LINET INVEST s.r.o., že v předpokládaném termínu od 1.9.2016 se začnou na objektu B realizovat stavební práce povolené stavebním povolením z roku 2003, které je platné a řeší stavební úpravy objektu na bytový dům. Práce bude realizovat budoucí vlastník.

Z jaké strany bude přístup těžké techniky při výstavbě Na Hrášku? Bude se rozebírat zámková dlažba?
Ing. Horáčková – vedoucí stavebního odboru: Pokud myslíte pokračování řadových RD, tak zavážení by mělo probíhat ze strany Dukelských hrdinů – je to v podmínkách v povolení, právě z důvodu neničení stávající komunikace (zámkové dlažby) v ulici Švehlova. A dlažba před novou výstavbou řadových RD se rozebírat bude, neboť se domky budou napojovat na inženýrské sítě – jedná se o přípojky elektro, voda, kanalizace a plyn.

Aby se zamezilo zničení zámkové dlažby při průjezdu stavebních strojů po štěrkové cestě U Kasáren čp. 430, vytvořili obyvatelé bytového domu "barikádu", aby tam neprojížděly stroje. Lze tam dát nějaký jiný prvek zamezující vjezd? Poblíž jsou podzemní garáže (některé ve vlastnictví města), tak aby nedošlo k poškození...
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Stavba má povolený výjezd na ulici Tomanovu, nikoli podél vjezdu do podzemních garáží. Tuto část jakési plochy, kterou někdo vysypal kačírkem, není vedena jako komunikace. Odbor správy majetku dne 2.11.2016 usadil betonovou zábranu se štěrkem k zabránění vjezdu.

Ulice Čelakovského není značená, chybí zde označení ulice.
Petra Budilová, vedoucí úseku správních činností: Do konce tohoto roku bude provedena kontrola názvů ulic. Chybějící a poškozené cedule ulic budou vyměněny nebo nově vyrobeny.

Ulice Dukelských hrdinů je rozkopaná. Jaký je důvod?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: V současné době by mělo být vše hotovo, přes ulici Dukelských hrdinů se prováděl protlak pod vozovkou pro ČEZ z důvodu posílení příkonu k benzínové čerpací stanici. Jinak opravy na vozovce (frézování atd.) řeší ŘSD.

V oblasti Na Skalkách není značená přednost zprava a mnoho lidí na tuto přednost zapomíná. Již několikrát tam skoro došlo k nehodě. Bylo by možné tam dát nějaké upozornění, aby řidiči dodržovali přednost zprava? Nebo to vyznačit bílými čarami na vozovce?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Tato otázka byla projednána dopravní komisí dne 22.9.2016. V minulosti došlo k odstranění dopravních značek a v oblasti vychází přednost vozidel z ustanovení § 22 odst. 2 zákona o silničním provozu, tedy předností zprava. Dopravní komise tedy nedoporučila změny v dosavadním dopravním značení na pozemní komunikaci v této ulici. Přijaté opatření v předchozích letech bylo cíleno na zvýšení pozornosti řidičů v lokalitě a snížení rychlosti projíždějících vozidel. Každý řidič je povinen respektovat zákon o silničním provozu.

V ulici U Kasáren domu čp. 430 není dokončený chodník a špatně se po něm chodí. Bude se chodník opravovat?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Oprava chodníku se zařadí do plánu oprav na rok 2017, zda k opravě dojde, záleží na rozpočtu na daný rok a prioritám.

Nepořádek okolo domu čp. 430 v ulici U Kasáren. Viz fotografie z barikády – natahali občané z uschlých a polámaných stromů. Nepořádek je vidět na fotografii štěrkové cesty, po které přijížděly stroje na demolici objektů. Nepořádek je i v ulici Dukelských hrdinů.
Mgr. Ondřej Čečrdle – pověřený vedením životního prostředí: Situaci prověříme a sjednáme nápravu.

Bylo by možné vyznačit místo, kam umisťovat nádoby na tříděný odpad? Velmi často se nádoby "stěhují" až pod okna občanů. Jedná se o kontejnery v ulici Raichlova hned u plotu.
Mgr. Ondřej Čečrdle – pověřený vedením životního prostředí: Myslím, že vyznačení místa pro kontejnery vodorovným značení nevyřeší problém s jejich svévolným přesouváním. Požádal jsem příslušnou pracovnici TS, aby po jejich vysypání zajistila řádné zabrzdění a vrácení zpět na své místo.

Jeden z majitelů rodinného domu si postavil dřevěný plot (3. odbočka z ulice Švehlova od kruhového objezdu) a při projíždění ulicí tak není vidět, zda tam někdo nejede. Bylo by dobré tam dát zrcátko. Šlo by to?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Tato otázka byla projednána dopravní komisí dne 22. 9. 2016. V této oblasti je provoz řešen úpravou rychlosti na 30 km/hod a navíc zde platí přednost zprava. Z tohoto důvodu Komise nepovažuje za nutné zde umisťovat zrcadlo.

Většina lidí ignoruje značení kruhového objezdu. Bylo by možné značku zvýraznit například reflexními pruhy, aby byla lépe registrovatelná?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Tato otázka byla projednána dopravní komisí dne 22.9.2016 s tím, že značení kruhového objezdu považuje za dostatečné. Řidiči by měli značení respektovat, značka je umístěna přehledně a není tak důvod ji ignorovat.

Velmi špatně je vidět do ulice Štefanikova z ulice U Kasáren na kruhového objezdu. Dalo by se tam dát zrcadlo?
Mgr. Tomáš Černický – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Tato otázka byla projednána dopravní komisí dne 22.9.2016. Na značce "Kruhový objezd" platí přednost zprava, pokud to není jinak upraveno dopravními značkami. Ve Slaném ulici U Kasáren je přednost upravena dopravní značkou Dej přednost v jízdě. Řidič vozidla přijíždějící ulicí U Kasáren ke kruhovému objezdu musí dát vozidlu jedoucímu po kruhovém objezdu přednost. Do prostoru kruhového objezdu je rozhled dostatečný, při snížění rychlost vozidla je dostatečný výhled i za hranici kruhového objezdu s ulicí Štefánikova. Není tak důvod na toto místo umisťovat zrcadlo.

Je velmi špatně slyšet rozhlas, víceméně slyšet není.
Mgr. Hrabánek – starosta a Jiří Sejkora – vedoucí odboru správy majetku: právě se připravují podklady pro získání dotace na nový městský rozhlas, podání dotace by mělo být v tomto roce, realizace dle podmínek, předpokládám 2017/2018.

Občané využívají zkratku přes areál dětského domova. Když je večer vchod do dětského domova uzamčen, nemohou se dostat touto zkratkou k potravinám, které jsou umístěné naproti vchodu. Lze to zařídit, aby mohli chodit zkratkou i přes zavřený vchod?
Ing. Lucie Krčková – vnější vztahy: V žádném případě se nesmí chodit přes areál dětského domova, neboť se jedná o soukromý pozemek. Vchod se bude i nadále uzamykat. Je potřeba využívat jiné cesty k potravinám.


20.05.2014

Občan z Tomanovy ulice upozornil na kořeny stromu, které mu roztrhly zeď garáže.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Strom bude zlikvidován na podzim roku 2014.

Další využití objektu bývalých kasáren.
Mgr. Martin Hrabánek, starosta: Objekt je v soukromém vlastnictví. S vlastníkem se společně snažíme najít vhodné využití i s ohledem na velmi nákladnou rekonstrukci budovy.

Občané si stěžují, že je v této lokalitě špatně slyšet městský rozhlas.
Odbor správy majetku: V této lokalitě ve výše uvedených ulicích není instalován městský rozhlas. Pokud je tedy špatně slyšet, jedná se o městský rozhlas ze vzdálených míst v Arbesově ulici nebo na Skalkách. Jedinou možností je zvýšit počet hnízd s městským rozhlasem.

Občan ul. Tomanova upozornil na kořeny stromu, které mu roztrhly zeď garáže, podal žádost, Odbor životního prostředí slíbil řešení situace na podzim roku 2013.
Odbor životního prostředí: v loňském roce byly kořeny rostoucí pod stavbu garáže odstraněny, došlo k instalaci protikořenové folie u zdi garáží, aby se zabránilo dalšímu prorůstání kořenů pod tuto stavbu (kořeny mohou určitou dobu vegetovat i po odstranění stromu). K odstranění stromu dojde v nadcházejícím období vegetačního klidu.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.