Rozbalit celou nabídku

Proces KPSS ve Slaném

logo programu logo EU logo kraje

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje.


PROCES KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SLANÉM

Co je komunitní plánování sociálních služeb ( zkratka KPSS )?

Komunitní plánování je jedna z metod používaných pro vytvoření plánu sociálních služeb. Základním cílem této metody je, aby sociální služby byly takové, jaké si je občané města přejí, aby byly dostupné a efektivní a aby se zmapovaly všechny druhy služeb, které ve městě chybí. Komunitní plánování je aktivní úsilí města o dlouhodobé a průběžné zapojování veřejnosti do řízení záležitostí obce, protože analýzy a výstupy jsou zpracovávány na základě sociologických průzkumů a dotazníkového šetření jak u příjemců sociálních služeb, tak u jejich poskytovatelů.

Díky plánování sociálních služeb ve Slaném lze vytvořit systém služeb v odpovídající kvalitě a v souladu s místními potřebami. Na výsledném materiálu se podílejí zástupci města, odborníci i veřejnosti, tzv. strategický tým a pracovní skupiny. Účastníci schůzek diskutují a rozhodují o prioritách a způsobech řešení sociálních služeb, které jsou založeny na výsledcích šetření mezi občany Slaného, za použití všech dostupných zdrojů, odborných znalostí a vlastních zkušeností.

Vývoj KPSS ve Slaném

Během března a dubna byly zpracovány socio-demografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb, které slouží jako podklady pro jednání o plánování sociálních služeb.

Socio-demografická analýza zkoumá základní sociálně demografické charakteristiky města. Její součástí je prognóza věkového složení obyvatelstva, analýza sociálně ekonomických charakteristik města, které vyúsťují v prognózu trhu práce a podrobný rozbor nezaměstnanosti ve městě.
ke stažení: Socio-demografická analýza (pdf).

Výzkum poskytovatelů sociálních služeb zpracovává základní údaje o poskytovatelích – sídlo, kontakt, zaměření jejich činnosti, typy poskytovaných služeb, kapacity, struktura financování atd..
ke stažení: Výzkum poskytovatelů sociálních služeb (pdf).

Výzkum příjemců sociálních služeb analyzuje způsob, jakým je veřejnost informována o nabídce sociálních služeb, využívání sociálních služeb a zařízení poskytujících sociální služby příjemci, hodnotí úroveň sociálních služeb ve městě a hledá chybějící služby.
ke stažení: Výzkum příjemců sociálních služeb (pdf).

Druhá etapa

Druhá etapa proběhla formou osobních setkávání mezi zástupci města, odborníky z řad poskytovatelů a veřejností včetně příjemců sociálních služeb.

Dne 14.5.2007 proběhla první schůzka strategického týmu, kterou vedl zpracovatel KPSS pan PhDr. Pavel Klůs z agentury ViP. Účastníci stanovili vizi města v oblasti sociálních služeb a zpracovali SWOT analýzu ( silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ). Dále se rozdělili do 3 pracovních skupin:
1. senioři, zdravotně postižení
2. rodiny a děti
3. osoby ohrožené sociálním vyloučením

Schůzky proběhly v týdnu od 4.června do 10.června. Účastníci řešili situaci dané skupiny a stanovili priority, které se pro danou oblast dělají a nebo jsou zamýšleny.

Následovala přibližně dvoutýdenní lhůta, během které zájemci z řad účastníků zpracovávali listy aktivit – seznamy projektů, které realizují, nebo které zamýšlejí realizovat a chtějí, aby tyto projekty byly uvedeny v aktivní databázi KPSS města Slaný, v tzv. akčním plánu.

27. června 2007 proběhla druhá schůzka strategického týmu, jejímž výstupem je pracovní verze vlastního dokumentu „Komunitní plán sociálních služeb města Slaný. Dokument hodnotí jednotlivé analýzy a výzkumy, popisuje situaci před zpracováním plánu a ukazuje průběh celého procesu. Nedílnou součástí je akční plán, a také databáze projektů sociálních služeb, ve které jsou zformulovány myšlenky bez konkrétního časového určení a bez konkrétní představy o realizaci.

V rámci projektu byl během měsíce června zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb, který můžete získat ve vestibulu obou budov MěÚ Slaný, v knihovně V.Štecha, v Infocentru, v poliklinice a u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.

Závěr procesu

V závěrečné fázi od 1.10.2007 do 31.10.2007 proběhla písemná forma veřejného připomínkování pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb města Slaný. Celkem bylo doručeno pět připomínek občanů.

Tři z nich byly vyhodnoceny jako nerelevantní, protože nesouvisely s projektem, dvě zbylé navrhovaly realizovat pomoc romské komunitě a zbudovat denní stacionář pro staré občany. Protože navrhovatelé z řad občanů nedokázali akci sami zrealizovat, doporučili jsme jim, aby nalezli organizaci, která by jejich myšlenky chtěla zaštítit a aby s ní dále spolupracovali.

Poté se celý plán konzultoval s účastníky procesu, znovu se projednávalo složení Akčního plánu a databáze a provedly se drobné úpravy a korekce. Nakonec „dostal“ Komunitní plán i osobité grafické zpracování.

Dne 19.12.2007 zastupitelstvo města schválilo výslednou verzi Komunitního plánu sociálních služeb. Nyní se tedy jedná o oficiální strategický dokument, který slouží jak účastníkům projektu při procesu podávání žádostí o granty a dotace, ale i veřejnosti, která v něm může najít inspirující nápady pro zlepšení sociálních služeb a společně s garanty projektů se zapojit do jejich realizace.

Děkujeme všem účastníkům procesu za přínosnou spolupráci a přejeme hodně štěstí v realizaci jejich návrhů.

Bc. Jitka Poláková
referent úseku manažera rozvoje městaFotogalerie - jednání, 14.5.07
Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007

PRACOVNÍ SKUPINA

Fotogalerie z jednání
Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007 Setkání dne 14.5.2007

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.