Rozbalit celou nabídku

Základní pojmy

logo programu logo EU logo kraje

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje.


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

- metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů

- obsahem je:


Sociální služba

- činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. bydlení, školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.)

Nepříznivá sociální situace

- taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny

Komunitní plán

- pod tímto pojmem je možné si představit tištěný dokument vzniklý na základě široké diskuse

- jsou v něm sepsány všechny sociální problémy a potřeby obyvatel města, ale i problémy, potřeby a možnosti subjektů, které sociální služby poskytují

- obsahuje cíle, jejichž plnění povede k odstranění nebo zmírnění těchto problémů a k celkovému zlepšení sociálního prostředí ve městě

- zdrojem informací pro jeho zpracování je dotazníkové šetření a také jednání skupin složených z odborníků i laiků


ÚČASTNÍCI

Uživatel

- osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace
- mají podstatnou roli, protože pokud by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb
- cílem uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život k jehož dosažení potřebují služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka

Poskytovatel sociálních služeb

- subjekt, který služby poskytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, samotné obce atd.
- vytváří plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují
- cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení

Zadavatel

- je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území
- zadavateli služeb jsou především obce a kraje, služby platí, zřizují, zadávají, organizují a dělají na ně výběrová řízení
- je garantem realizace výstupů komunitního plánování
- cílem zadavatelů je nakoupit občanům potřebné služby co nejkvalitnější a co nejlevněji – k tomu potřebují znát standardy kvality sociálních služeb, zdroje svého regionu, demografii, statistiky, atd.


PRŮZKUMY KPSS

Socio-demografická analýza

- analýza základních sociálně demografických charakteristik města - prognóza věkového složení a prognóza přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva, sociálně ekonomické charakteristiky města, které vyúsťují v prognózu trhu práce, podrobný rozbor nezaměstnanosti ve městě aj.
- obsažené statistické údaje jsou tzv. tvrdé údaje o populaci, vůči které se má sociální povinnost plnit a tzv. měkké - informace o očekáváních a postojích populace

Výzkum poskytovatelů sociálních služeb

- předmětem analýzy jsou základní údaje o poskytovatelích (sídlo, kontakt,…), zaměření jejich činnosti, typy poskytovaných služeb, počet uživatelů, kapacity, problémové oblasti, struktura financování atd.

Výzkum příjemců sociálních služeb

- předmětem analýzy je způsob informovanosti o nabídce soc.služeb, jejich využití, hodnocení, problematika atd.


ORGANIZACE PROCESU

Řídící skupina

- skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je utvořena na počátku procesu KPSS
- je zodpovědná za průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS

Pracovní skupina

- skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu

Triáda

- výraz, kterým je označováno partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem

Triáda

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.