Rozbalit celou nabídku

Strategický plán ekonomického rozvoje města Slaný

Dokumenty ke stažení:

01. Strategický plán (pdf)

02. Profil města (pdf)

03. Průzkum podnikatelského prostředí (pdf)

04. Analýza SWOT (pdf)


Co je strategické plánování?

- systematické řízení k naplňování dlouhodobých vytyčených cílů
- je účinným nástrojem jak spojit společné cíle představitele veřejné správy a podnikatelského sektoru k vytvoření veřejně soukromého partnerství

Strategické plánování je založeno na logickém postupu vedoucího od ujasnění cílů a změn,přes analýzu současného stavu,především možností a omezení,k návrhu optimálního způsobu jak ze současného stavu dospět k stanoveným cílům a ústícím v realizaci navrženého způsobu a průběžném sledování a vyhodnocování souladu reálného vývoje s vývojem požadovaným.

Proč by mělo město strategicky plánovat?

- město si zlepšuje a upevňuje svou pozici v konkurenčním soupeření s ostatními městy především o nové investice, pracovní místa, obyvatele a návštěvníky
- ujasní se hlavní směry a cíle rozvoje města včetně prostředků jak jich dosáhnout na podkladě veřejně soukromého partnerství
- umožní městu využívat své zdroje a možnosti a hospodařit se svými finančními prostředky efektivněji
- zlepšuje pozici města pro získávání vnějších finančních zdrojů-zejména dotací
- je dlouhodobým nástrojem rozvoje města snižujícím vlivy a tlaky prosazování zájmů jednotlivých osob či skupin ve svůj prospěch na úkor zájmu většiny obyvatel města

Jaké jsou výstupy strategického plánování rozvoje města?

- Hmotným výstupem procesu je schválený dokument: „ Strategický plán rozvoje města“
- Výstupem nehmotné povahy je atmosféra akce a partnerství veřejného a soukromého sektoru-klíčových aktérů rozvoje města-vybavené konkrétní náplní činností k dosažení stanovených záměrů a cílů.

Co je strategický plán?

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje je jeden ze základních koncepčních dokumentů územního celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.

Součásti strategického plánu:

- PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ - informace o přístupu těch, kteří investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro obyvatele města ( historie firmy, předmětu podnikání, záležitosti pracovních sil, informací o sídle, názorů na služby a vztahy k městské správě a celkového dojmu z města jako místa pro podnikání...)
- PROFIL MĚSTA - poskytuje důležité analytické informace o území ( historické, demografické, ekonomické...)
- SWOT ANALÝZA - porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími příležitostmi a hrozbami a identifikace hlavních problémů
- vymezení STRATEGICKÝCH = KRITICKÝCH OBLASTÍ - oblastí, které mají klíčový význam pro rozvoj města
- formulace VIZE - žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o tom, jak má město v budoucnosti ve vymezených strategických oblastech vypadat
- stanovení STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ - klíčových požadovaných tendencí vývoje města v jednotlivých strategických oblastech, zhodnocení důležitosti jednotlivých záměrů a popis jejich vzájemných vztahů
- zpracování AKČNÍCH PLÁNŮ=CÍLŮ - stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a z nich vyplývajících úkolů, stanovení priorit cílů a úkolů, plán realizace úkolů zahrnující termíny zahájení a ukončení, přímé osobnostní odpovědnosti a podmínky nutné pro jejich splnění včetně vymezení zdrojů finančních prostředků nutných k jejich realizaci

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.