Rozbalit celou nabídku

Jednací řád zastupitelstva města Slaného

Jednací řád zastupitelstva města Slaného ke stažení (PDF/A) (0.2MB).

Zastupitelstvo města (dále jen "zastupitelstvo") se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu:

článek 1

Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
2) O zásadách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších změnách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.
3) Vysvětlení některých pojmů:
Zasedáním se rozumí vlastní schůze zastupitelstva.
Jednáním se rozumím celý proces úkonů související se svoláním, přípravou, průběhem a usneseními zastupitelstva.

článek 2

Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města, rozhoduje o všech otázkách mu vyhrazených podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), případně o dalších pravomocích, které si zastupitelstvo v souladu s odst. 4, § 84 zákona vyhradí.

článek 3

Příprava jednání zastupitelstva

1) Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta podle programu stanoveného radou města (dále jen rada). Zejména stanovuje dobu a místo jednání a je zodpovědný za zpracování a předložení odborných podkladů jednotlivých bodů jednání. Tuto zodpovědnost může přenést na jím pověřené pracovníky městského úřadu (dále jen "MÚ"), radní nebo zastupitele.
2) O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje starosta nebo jím pověřený pracovník MÚ občany města nejpozději 7 dnů před jeho konáním, a to na úřední desce městského úřadu, prostřednictvím místního tisku, městského rozhlasu nebo jiným vhodným způsobem.
3) Návrhy rady, výborů zastupitelstva nebo členů zastupitelstva se předkládají před zahájením jednání zastupitelstva vždy v náležité písemné formě.
Doplňující návrhy na zařazení dalšího bodu do programu zasedání zastupitelstva města, který není uveden na oficiální pozvánce k jednání, je nutné předložit řídícímu zasedání v písemné podobě.
4) Písemné materiály a návrhy k programovým bodům určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel v písemné podobě nebo elektronicky prostřednictvím podatelny městského úřadu, sekretariátu starosty nebo prostřednictvím kanceláře tajemníka MÚ. Materiály doručené po datu oficiálního zveřejnění programu zasedání jsou do programu jednání zařazeny po projednání radou města nebo po jejich schválení zastupitelstvem.
5) Materiály pro jednání zastupitelstva musí obsahovat: název materiálu, jméno zpracovatele materiálu a jméno předkladatele.

článek 4

Účast členů zastupitelstva na zasedání

1) Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání. Pokud se zasedání nemohou účastnit, jsou povinni se písemně, telefonicky nebo ústně omluvit starostovi nebo místostarostovi a to nejpozději do doby zahájení zasedání zastupitelstva. Pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání se oznámí řídícímu zasedání prostřednictvím tajemníka nebo jiné pověřené osoby.
2) Účast na zasedání stvrzují zastupitelé svým podpisem na listině přítomných. Pozdější příchod zastupitele a jeho dřívější odchod ze zasedání je ohlašován na záznam řídícím zasedání.
3) V případě, že se zastupitel vzdaluje z jednacího sálu, je povinností zastupitele o tomto informovat řídícího zasedání, tajemníka event. jinou pověřenou osobu.

článek 5

Program jednání

1) Program jednání zastupitelstva navrhuje rada.
2) Řídící zasedání předkládá návrh programu jednání při jeho zahájení, následně o něm, o návrzích dalších bodů, o vyřazení bodu z programu jednání či o námitkách proti programu hlasuje zastupitelstvo.
Na zasedáních zastupitelstva se může jednat vždy jen o bodech, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas.

článek 6

Průběh zasedání zastupitelstva

1) Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla starosta. Starosta může pověřit řízením zasedání zastupitelstva nebo jeho části jiného člena zastupitelstva města. Při nepřítomnosti starosty řídí zasedání místostarosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva.
2) Řídící vede zasedání, řídí diskusi, hlasování, vyhlašuje výsledek hlasování zastupitelů. Dále ukončuje a přerušuje zasedání v situacích, které zmiňuje jednací řád či zákon o obcích. Dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina zastupitelů nebo klesne-li v jeho průběhu počet zastupitelů pod tuto nadpoloviční většinu, ukončí jednání. Následně svolá do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu. Program tohoto dalšího zasedání zastupitelstva může být doplněn o nově zařazené body programu.
3) V úvodu zasedání řídící informuje o řádném svolání zastupitelstva, konstatuje přítomnost nebo nepřítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů. Na základě tohoto stavu pak zahajuje nebo ukončuje zasedání zastupitelstva.
Následně vyzve zastupitele k navržení ověřovatelů zápisu ze zasedání. Poté o těchto návrzích dá hlasovat. V případě, že není členy zastupitelstva navržen či zvolen potřebný počet ověřovatelů zápisu, určí tyto ověřovatele zápisu řídící zasedání.
4) Dále řídící zasedání sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání zastupitelstva, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. Pokud byly námitky podány, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů hlasováním. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za platný. Námitky, které k původnímu zápisu byly zastupitelstvem uznány, budou doplněny do předmětného zápisu jako doplňující dodatečná informace k původnímu zápisu formou přílohy.
5) Následně řídící zasedání informuje o doplňujících návrzích k navrženému programu jednání. O jednotlivých návrzích na doplnění programu jednání nebo vyřazení některého z navržených bodů programu dá hlasovat. Následně pak dá hlasovat o návrhu celého programu jednání.
6) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí v jednací místnosti.
7) Úvodní slovo k předkládaným bodům programu uvádí předkladatel, v případě materiálů předkládaných radou města, pak starosta nebo místostarostové nebo jimi pověření zastupitelé.
8) Do rozpravy k projednávanému bodu jednání se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu tohoto projednávání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů (tzv. technická poznámka). Délka technické poznámky by neměla překročit dobu 2 minut.
9) Zastupitelstvo může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu. Toto může navrhnout přítomný zastupitel, nejlépe v úvodu projednávaného bodu, kterého se přesunutí či sloučení týká.
10) Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva a občané přihlásit jen do konce rozpravy, kterou vyhlašuje řídící zasedání. Pořadí diskutujících určuje řídící zasedání.
11) Nikdo z přítomných se nemůže ujmout slova, pokud k tomu nebyl řídícím vyzván.
12) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání schválit níže uvedená omezující opatření diskuse:
a) nikdo nemůže k danému programovému bodu hovořit více než dvakrát
b) délku každého diskusního vystoupení je možno časově omezit. Délka tohoto omezení pro vystoupení v rozpravě nemůže být kratší než 2 minuty.
13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy a neprodleně.
14) Řídící prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán.
15) Pokud zasedání zastupitelstva trvá déle než 3 hodiny, má řídící zasedání právo vyhlásit přestávku v zasedání a to maximálně v délce 30 minut.
16) Jakýkoli zastupitel má možnost požádat o vyhlášení přestávky v délce nezbytně nutné k poradě s ostatními zastupiteli. Tuto přestávku vyhlašuje řídící zasedání dle uvážení.

článek 7

Příprava usnesení zastupitelstva

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv předkladatelů, projednávaných tímto orgánem a následné rozpravy k danému bodu jednání.
Pokud v průběhu zasedání o jednotlivém programovém bodu má zastupitel hlasovatelný návrh usnesení nebo hlasovatelný pozměňující návrh, je povinen tento návrh předložit v písemné podobě řídícímu zasedání. Pokud tak neučiní touto formou, nemusí být na jeho návrh brán zřetel a nemusí být k němu vyhlášeno hlasování.
2) Návrhy usnesení musí obsahově odpovídat průběhu zasedání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností konkrétních osob za splnění ukládaných úkolů.
3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, radě města, členům zastupitelstva, výborům, vedoucím odborů, vedoucím příspěvkových organizací, obchodních společností a organizačních složek města zřízených městem.

článek 8

Hlasování

1) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování řídící zasedání po skončení rozpravy o jednotlivých bodech usnesení.
2) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, řídící vyhlašuje hlasování nejprve o těchto pozměňujících návrzích. Pořadí je určeno pořadím podání těchto návrhů. Hlasuje se od posledního podaného návrhu k původnímu.
3) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
4) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo, na návrh řídícího zasedání, usnést na dohadovacím řízení. Řídící zasedání v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a vyhlásí přestávku v zasedání zastupitelstva. Dohadovacímu řízení předsedá starosta nebo místostarosta nebo řídící zasedání. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že návrh vzešlý z dohadovacího řízení získá potřebnou většinu, přednese řídící zasedání upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí řídící zasedání návrh za zamítnutý.
5) Hlasování o návrzích usnesení se provádí veřejně, pokud se zastupitelstvo předem neusnese na tajném hlasování. Hlasování v případě voleb orgánů zastupitelstva řeší Volební řád.
6) Veřejné hlasování se provádí řádným zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu. Jména hlasujících zastupitelů pro, proti návrhu nebo zdržení se jsou zřetelně řečena. Zastupitel, který se rozhodne zdržet hlasování, se na výzvu řídícího zasedání k tomuto postupu vyjádří rovněž zdvižením ruky.
Jmenovité uvádění hlasujících není třeba v případě jednoznačného hlasování zastupitelů pro nebo proti návrhu.
Jména zastupitelů, kteří se nezúčastnili daného hlasování budou v zápise uvedena jako "nehlasoval", či "nepřítomen".
7) Po každém proběhlém hlasování oznámí řídící zasedání výsledek hlasování. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
8) Případné námitky proti vyhlášeným výsledkům hlasování je třeba vznést neprodleně. Tato námitka má charakter technické poznámky.

článek 9

Dotazy členů zastupitelstva

1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky, a podněty na radu města, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, vedoucím odborů, vedoucím příspěvkových organizací, obchodních společností a organizačních složek města zřízených městem a požadovat na nich vysvětlení.
Pokud se dotazy netýkají projednávaného bodu, pak je v pravomoci řídícího zasedání tento dotaz vyloučit z projednávání daného bodu a přesunout ho do bodu "Diskuze" na závěr programu každého zastupitelstva.
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpovídá písemně, nejdéle pak do 30 dnů. Dotaz, na který je vyžadována písemná odpověď je třeba předat písemně (ev. e-mailem). Dotaz bude zaznamenán do zápisu ze zasedání s datem, do kdy má tazateli dotázaný odpovědět.
3) Souhrnnou zprávu o písemném vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města zastupitelstvu po uplynutí zákonem dané lhůty pro odpověď na následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo hlasováním.

článek 10

Péče o nerušený průběh jednání

1) Není přípustné rušit jakýmkoli způsobem jednání zastupitelstva, řídící zasedání může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně. V případě opakovaného narušování zasedání přítomnou veřejností, může řídící zasedání přerušit.
2) Nemluví-li diskutující k tématu nebo překročí-li stanovený časový limit pro délku příspěvku, může mu řídící zasedání odebrat slovo.

článek 11

Výbory zastupitelstva

1) Zastupitelstvo povinně zřizuje dva výbory: finanční a kontrolní. Volba členů těchto výborů se řídí Volebním řádem (dále jen "VŘ"). Předsedu těchto výborů volí zastupitelstvo. Výbor kontrolní a finanční je stanoven na celou dobu mandátu zastupitelstva. Pokud dojde k odstoupení jednoho nebo více členů těchto výborů, zastupitelstvo na dalším zasedání zastupitelstva doplní počet členů těchto výborů na původní počet.
2) Pro přípravu stanovisek a odborných posudků může zastupitelstvo zřídit další pracovní výbory.
3) Do těchto pracovních výborů volí zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
4) Funkční období pracovních výborů končí splněním úkolu nebo rozhodnutím zastupitelstva o ukončení činnosti daného pracovního výboru.

článek 12

Organizační a technická opatření zasedání zastupitelstva

1) O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá tajemník městského úřadu. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který slouží jako podklad k přípravě zápisu z jednání.
2) Schválený zápis stvrzuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně jednotlivými navrhovateli a zvukový záznam průběhu celého jednání nahraný na CD nebo jiný elektronický nosič.
3) V zápise se uvádí:
• den a místo jednání,
• hodina zahájení a ukončení,
• doba přerušení,
• jména určených ověřovatelů,
• jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva, záznam o aktuálním počtu zastupitelů, pokud se jejich počet a jmenný seznam změnil v průběhu jednání,
• program jednání,
• schválené znění usnesení s výsledky hlasování a jména vystupujících v průběhu rozpravy k jednotlivým bodům,
• podané dotazy a návrhy, pokud tazatelé a navrhovatelé požadují jejich uvedení do zápisu,
• další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu,
• u každého projednávaného programového bodu odkaz na minutovník začátku zvukového záznamu daného bodu.
Zveřejněný zápis nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
4) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Poté musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archívu k archivaci.
5) Není-li možné do 10 dní od jednání zveřejnit ověřený zápis, zveřejní se pouze tzv. přepis jednání s uvedením, že se jedná o "přepis jednání zastupitelstva, který nebyl ověřen ověřovateli".
6) Ověřený zápis je zveřejňován na úřední desce (vývěska i elektronická úřední deska města) a dále na webu města.

článek 13

Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva provádí kontrolní výbor zastupitelstva průběžně.

článek 14

Platnost jednacího řádu

1) Dnem přijetí tohoto jednacího řádu zastupitelstvem města se ruší platnost předchozího jednacího řádu.
2) Jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení zastupitelstvem města.
3) Jednací řád schválilo zastupitelstvo města dne 20. června 2016.

Mgr. Martin Hrabánek v. r.
starosta

Ing. PaveI Zálom v. r.
místostarosta

Ing. Pavel Bartoníček v. r.
uvolněný člen rady města

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.