Rozbalit celou nabídku

Činnost stavebního úřadu a úřadu územního plánování

Stavební úřad se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2007.

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon dále upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Územní příslušnost obcí k úřadu územního plánování při MěÚ Slaný
BeřoviceJemníkyNeprobyliceStudeněves
BílichovKamenný MostNeuměřiceŠlapanice
ČernucKlobukyPálečTřebíz
DrnekKmetiněvesPlchovTuřany
DřínovKnovízPodlešínUhy
HobšoviceKrálovicePoštoviceVelvary
HořešoviceKutrovicePozdeňVraný
HořešovičkyKvílicePřelícVrbičany
HospozínLedceŘisutyZichovec
HrdlívLiboviceSazenáZlonice
ChržínLískýSlanýZvoleněves
JarpiceLouckáSmečnoŽelenice
JedoměliceMalíkoviceStradoniceŽižice

Územní příslušnost obcí stavebního úřadu při MěÚ Slaný
BílichovJedoměliceNeprobyliceSmečno
Blahotice (Slaný)JemníkyNetovice (Slaný)Studeněves
ByseňKnovízNová StudniceSvinařov
ČanoviceKutroviceNová VesTrpoměchy(Slaný)
Dolín (Slaný)KutroviceOsluchovTřebíz
DrnekKvíc (Slaný)Otruby (Slaný)Tuřany
DrnovKvílicePísek u Lotouše (Slaný)Vítov
HořešoviceLedcePlchovZichovec
HořešovičkyLibovicePodlešínZvoleněves
HradečnoLískýPozdeňŽelevčice (Slaný)
HrdlívLotouš (Slaný)PřelícŽižice
HřešiceLuníkovŘisuty
HvězdaMalíkoviceSlaný

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ vykonává tyto základní činnosti:

• pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Slaný s jeho místními částmi
• pořizuje územně plánovací podklady (např.územní studie)
• pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost pro obce ve svém správním obvodu
• pořizuje vymezení zastavěného území na žádost pro obce ve svém správním obvodu
• pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady v rozsahu celého správního obvodu
• je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí
• je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
• podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
• vykonává další činnosti podle stavebního zákona (např. Územně plánovací informace)
• podává informace k možnostem využití území – rozhoduje v území dle platné ÚPD, případně v obcích bez platné ÚPD dle zákona
• vydává územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
• zpracovává (nejméně jednou za 4 roky) zprávu o uplatňování územního plánu

STAVEBNÍ ÚŘAD vykonává tyto základní činnosti:

• vydává rozhodnutí o umístění stavby
• vydává rozhodnutí o změně využití území
• vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
• vydává rozhodnutí o ochranném pásmu
• rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
• vydává územní souhlas
• posuzuje stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce podléhající ohlašovací povinnosti
• vydává souhlas s provedením ohlášené stavby
• vydává stavební povolení ke stavbám podléhajícím stavebnímu řízení
• vydává souhlas se změnou stavby před jejím dokončením
• vydává souhlas s užíváním stavby
• vydává kolaudační souhlas
• vydává rozhodnutí o povolení zkušebního provozu (zejména stavby obsahující technologická zařízení)
• vydává souhlas se změnou v užívání stavby
• povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (na základě žádosti vlastníka)
• nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (např. z důvodu ohrožení života, zdraví osob nebo zvířat a bezpečnosti nebo z důvodu stavby postavené v rozporu se stavebním zákonem)
• provádí kontrolní prohlídky

OBECNÉ INFORMACE:

Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Povinnosti vlastníka stavby a zařízení
Vlastník stavby a zařízení je povinen:
• udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. po celou dobu její existence,
• neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,
• umožnit kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
• uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popř. od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,
• uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popř. jiné důležité doklady týkající se stavby.

Žádosti předkládané stavebnímu úřadu se podávají na předepsaných formulářích, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formuláře si můžete stáhnou ZDE. Žádosti může podávat vlastník stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo ke stavbě (zástupce, nájemce, provozovatel...).

Základní funkce využívání ploch se způsobem využití pro město Slaný a jeho místní části stanoví územní plán Slaný (ÚP).

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.