Rozbalit celou nabídku

Územně analytické podklady (ÚAP) pro obec s rozšířenou působností (ORP) Slaný

Loga

Projekt Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Slaný byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním rozpočtem v rámci Integrovaného operačního programu Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V souvislosti s účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušných vyhlášek vznikla všem stavebním úřadům v celé republice povinnost zpracovat územně analytické podklady. Jsou to informace o území, které byly získány od poskytovatelů údajů (správci dopravní a technické infrastruktury, ochrana přírody, vodohospodářství, ochrana památek) a také průzkumem celého území ORP Slaný.

Všechny získané informace byly digitalizovány a převedeny do datového modelu DMG ÚAP. Vznikl tak datový sklad, z něhož čerpají hlavně pořizovatelé a projektanti územních plánů.

Ze získaných dat byly zpracovány rozbory pro zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na různé oblasti (ochrana přírody a krajiny, veřejná dopravní a technická infrastruktura atd.).

Textová část a mapové výkresy jako interaktivní mapy jsou k dispozici na portálu ÚAP.

Výkresy ke stažení:

Problémový výkres
Zde jsou znázorněna jednotlivá katastrální území a v nich urbanistické střety a problémy. Na první pohled je zřejmá vybavenost obcí, omezení z hlediska geologie a dopravní střety a problémy.
Problémový výkres (pdf) (0.5MB)

Výkres hodnot území
Výkres hodnot území zejména urbanistických a architektonických přehledně znázorňuje jednotlivá katastrální území z pohledu památkové ochrany a krajinného rázu.
Výkres hodnot území (pdf) (0.5MB)

Výkres limitů území
V této mapě jsou znázorněny limity území. Jsou to limity, které vyplývají z ochrany přírody (přírodní památky, chráněná území atd.), vodního hospodářství (vodní nádrže), z geologických omezení (dobývací prostory). Dále omezení, která jsou způsobena technickou infrastrukturou (vodovod, elektrická vedení, plynovod atd.).
Výkres limitů území (pdf) (0.6MB)

Výkres záměrů na provedení změn
V tomto výkresu jsou spojeny limity území (ochranná pásma, doprava a technická infrastruktura) a záměry na provedení změn v území. Změnou je např. rozšíření komunikace R7, obchvaty obcí atd.
Výkres je velmi podrobný, musel být pro publikování na internetu upraven, takže jeho „čitelnost“ je o něco menší než u výkresů předcházejících.
Výkres záměrů na provedení změn (pdf) (0.6MB)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.