Rozbalit celou nabídku

Odbor životního prostředí

Kde nás najdete?

Masarykovo nám. 160 (bývalý hotel Pošta), I. patro


Úřední hodiny pracoviště
Pondělí7:30 - 17:00
Středa7:30 - 17:00

Sběr obnošeného šatstva, bot a hraček

Třídění textilního odpaduSběr a svoz obnošeného šatstva, bot a hraček zajišťuje společnost KOUTECKÝ s.r.o. prostřednictvím zelených kontejnerů. Sběr byl nově posílen o 4 kontejnery.

Kontejnery jsou umístěny:
ulice Arbesova u MHD - 1ks, ulice Bienerova (Coop) - 1ks, ulice Brožovského - 1ks, ulice Malypetrova - 1ks, ulice Na Vinici - 1ks, ulice P. Hrubého (Billa) - 3ks, ulice Rabasova - 1ks, ulice Smetanova - 1ks, ulice Záfortenská x Šultysova - 1ks, ulice Žižkova - 1ks, Dolín - 1ks, Kvíc - 1ks, Otruby - 1ks, Trpoměchy - 1ks, Želevčice - 1ks.

Do kontejnerů vkládejte:
čistý a suchý textil v igelitových taškách ( čí jiných obalech ) – nepotřebné ošacení jako jsou košile, trička, mikiny, svetry, šaty i sukně, kalhoty, tepláky, pyžama, saka, kabáty, bundy, utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky.

Do kontejnerů nepatří:
koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné a mokré textilie.

Myslete, prosím, na skutečnost, že s tímto materiálem bude při následném zpracování ručně manipulováno.

Informace o svozu bioodpadu v roce 2017

I v letošním roce bude na území města Slaného probíhat svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Termíny svozů, včetně informací o tom, co do composteinerů patří a co ne, najdete zde:
Podrobnosti a termíny ke stažení

Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

• Výše poplatku 600,- Kč na osobu a rok

• Splatnost poplatku do 30.6.2017 (poplatek za období 1-12/2017 lze hradit kdykoli v období 1.1. – 30.6.2017)

Pro přistěhované a narozené po splatnosti tj. v 2. pololetí je splatnost poměrné části poplatku do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (předpis s variabilním symbolem s vypočtenou částkou obdržíte u správce poplatku, ohlašovací povinnost do 15 dnů)

Poplatníkem je fyzická osoba,
a) Která má v obci trvalý pobyt - formulář (Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzická osoba)
b) Které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů - formulář (Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzická osoba)
c) Která podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců - formulář (Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzická osoba)
d) Které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců - formulář (Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzická osoba)
e) Která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně - formulář (Přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad - majitel nemovitosti)

Poplatek je možné platit:
HOTOVĚ či PLATEBNÍ KARTOU v centrální pokladně úřadu v době: Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 8:00 – 13:00
POŠTOVNÍ POUKÁZKOU nebo PŘEVODEM NA ÚČET č. 40010-0386317309/0800 (při platbě je nutné uvést správný variabilní symbol udělený správcem poplatku, to se týká i společného plátce poplatku za více osob).
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, přičemž společný zástupce (plátce) požádá správce poplatku o přidělení společného variabilního symbolu - formulář (Oznámení o ustanovení společného zástupce a použití společného variabilního symbolu).
Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit městskému úřadu ve Slaném vlastník nebo správce. V tomto případě je nutné hradit poplatky jednotlivě na daná jména, data narození a zejména určené variabilní symboly. Při zadání nesprávného variabilního symbolu nebude platba přiřazena.

Ohlašovací povinnost - Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen dle § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášky Města Slaného č. 2/2013, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost lze splnit osobně na MěÚ Slaný, Masarykovo náměstí čp. 160, Odbor životního prostředí, 1. patro, kancelář č. 212, nebo pomocí správného formuláře (viz. výše). Pokud jste zvolili podání prostřednictvím formuláře, prosíme o uvedení kontaktu.
Vyplněný formulář doručte na podatelnu MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, nebo jej vyplněný zašlete e-mailem na podatelna@meuslany.cz (email musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu).
Ohlašovací povinnost není zpoplatněna.

Sankce a upozornění na postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Při nesplnění ohlašovací povinnosti – může být uložena pokuta za neplnění povinností nepeněžité povahy, a to až do výše 50 000,- Kč, dle § 247a odst. 1, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
- Při nezaplacení místního poplatku – včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Správce poplatku – obec – v případech, kdy není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměřuje tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník takto vyměřený místní poplatek ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.
Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání může zabezpečit prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.
V případech momentální nemožnosti úhrady vyměřeného nedoplatku v případech, kdy ještě nedošlo k vykonatelnému předání vymáhání je možné požádat o splátkový kalendář. Správní poplatek se platí při podání žádosti a dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činí 400,- Kč.
Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období!
Informace o výši případného dluhu získají zdarma na níže uvedeném kontaktu:
Městský úřad Slaný, finanční odbor, oddělení pohledávek
Velvarská č.p. 136, 274 01 Slaný, 1. patro, lokace A203, tel. 312 511 131

Právní úprava
Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou města Slaného č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Související předpisy
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

Správce poplatku
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Veronika Linhartová, Tel.: 312 511 233, E-mail: linhartova@meuslany.cz, Masarykovo náměstí č.p. 160 (bývalý hotel Pošta), 1. patro, č. dveří 212.
Správce poplatku ověřuje správnost a úplnost podaných přiznání za fyzické osoby nebo společné zástupce, za vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V případě nepodání přiznání stanovuje poplatkovou povinnost na základě údajů známých správci poplatku. Sleduje průběh plnění poplatkových povinností a vyměřuje nedoplatky.

Nádoba na kovy z domácností

Pro kovy z domácností je nově v ulici Fričova umístěna nádoba o objemu 1100 l s označením KOVY. Do nádoby je možné odkládat nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, víčka, hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a odpady. Druh kovu nerozhoduje.

Kovy větších rozměrů lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.

Do této nádoby nepatří kovy z kovovýroby, ani kovy znečištěné chemikáliemi. Např. plechovky od barev či olejů jsou odpady nebezpečné! Odpad tohoto druhu můžete taktéž odevzdat na sběrném dvoře v ul. Netovická.

Odbor životního prostředí

Ke stažení:


Chráněná ložisková území na ORP Slaný:

působnost stavebních úřadů pro ORP Slaný:

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.