Rozbalit celou nabídku

O původu kukačky


Stochovské hradiště bylo prý sídlem knížete Vratislava a Drahomíry, než byl Vratislav povolán na pražský stolec.

Na Stochově se jim narodil první syn Václav. Mohutný prastarý dub, jenž stojí dodnes, je prý pamětníkem dětství svatého Václava. Vyrostl, když jej chůva zalévala vodou po koupeli malého kněžice.

V té době, kdy žil svatý Václav, nebyla celá země ještě křestanská. Stále se ještě udržovaly pohanské zvyky a i v našem kraji bylo mnoho pohanů. Jejich posvátný háj byl na Žalém. Tam obětovali svým bohům.

Jednou přišel na Stochov posel se zprávou, že kníže Václav se vrací z německé řiše od císaře, hodlá se zastavit na rodném hradě a odpočinout si tu na několik dní. Posel s radostí vyprávěl, jak byli Čechové přátelsky přijati na císařském dvoře a jak Ota I. daroval Václavovi vzácnou relikvii, kůstku z ruky sv.Víta. Tyto ostatky mu mají pomoci vymýtit zbytky pohanství v zemi. Kníže hodlá v Praze na hradě postaví nový, skvělý chrám a zasvětit jej sv.Vítu.

Křestané poslouchali zprávu s radostí, ale pohané s obavami. Měli strach, aby nenastalo pronásledování jejich zvyků. Sešli se proto na Žalém a radili se, co podniknout proti úmyslu knížete. Došli k názoru, že bude nejlépe, když císařův dar zmizí a bude zničen. Domnívali se, že to Václav bude považovat za pokyn boží a zanechá svého úmyslu, stavět nový křesťanský chrám. Přemýšleli, kdo by tento čin mohl provést.

Přihlásila se sama nadšená pohanka, dcera správce stochovského hradu. Byla sice už pokřtěna, ale stejně jako její matka uctívala pohanské modly. Snadna se zmocní světcových ostatků - ale co s nimi?

Pohanský kněz jí dal vycvičeného jestřába. Nebude muset nikam prchat, aby na sebe neupoutala pozornost. Stačí, když kůstku světcovu přiváže jestřábovi kolem krku a pak ho pustí. Jestřáb se vrátí na Žalý a tam budou ostatky slavnostně zničeny před očima celého shromáždění.....

Sotva kníže Václav přijel a se všemi se přivítal, už pomýšlel na to, že nechá pod dubem pro všechny obyvatele sloužit mši. Snadno se podařilo dívce zmocnit se ruky sv.Víta. Rychle ji přivázala jestřábovi kolem krku a pustila ho na svobodu.

Viděla ho, jak se vznáší vysoko a oddychla si spokojeně, že dobře splnila svůj úkol.

Ale co se to děje? Jestřáb stále krouží nad stochovským hradem, nemá se k odletu na Žalý.

Dívka ho netrpělivě pozorovala a ani si nevšimla, že vedle ní stojí sám kníže. Velmi se ulekla, když na ni promluvil. "Co hledíš tak soustředěně na oblohu, to pozoruješ toho jestřába?" ptal se. Zatleskal rukama a v tu chvíli se jestřáb snesl dolů a poslušně mu sedl na rameno.

S podivením Václav sňal ostatky z jeho hrdla a řekl přísně děvčeti: "Ty ostatky jsou svaté a nemohou se jich zmocnit pekelné síly. Tys pohrdla křesťanstvím a nabídla ses nečistým silám. Jdi mi z očí, ať už tě tady nevidím."

Dívka se vydala na Žalý, aby tam pověděla, co se přihodilo.

Celé shromáždění bylo velmi zklamáno. Jestřáb přiletěl, ale s prázdnou. Všichni byli na ni rozzlobeni, že se jí nepodařilo vyplnit rozkaz, a nechtěli ani slyšet její vysvětlení. Rozzuřený žrec jí řekl: "Za to, žes nesplnila, co ti bylo přikázáno, změň se v ptáka a hledej tu ruku!"

V tu chvíli děvče zmizelo a na větvi se objevil zvláštní, dosud nevídaný pták. Lítal sem a tam po lese a žalostně ze sebe vyrážel: "Ru-ku, ru-ku."

Lidé slyší ku-ku a tak jej nazvali kukačkou.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.