Rozbalit celou nabídku

Poštovice

Založení obce: r. 1186
Adresa OÚ: Poštovice 13, 273 72
Tel.: 312 591 284
Datová schránka: uasb2f4
e-mail: ou_postovice@cmail.cz
Oficiální webové stránky: www.postovice.cz
Úřední hodiny OÚ: PO 8:00-12:00, 16:00-18:00; ÚT, ČT 8:00-11:00; ST, PÁ 8:00-12:00
Starosta: Ing. Karel Koukolíček
Místostarosta: Milan Drobný
Rozloha katastrálního území: 419 ha
Počet obyvatel: 213
Počet domů: 94
Základní škola: ne
Pošta: ne
Zdravotní středisko: ne
Společenský sál: ne
Plynofikace: ano
Veřejný vodovod: ano
Kanalizace: zatím ne, bude zahájena výstavba
ČOV: zatím ne, bude zahájena výstavba

Zeměpisná data

Obec Poštovice leží na severním cípu slánské oblasti hraničící s okresem Litoměřice, na východ sousedící s obcí Kmetiněves, na polední-jižní stranu s Tmání, na západ se Šlapanicemi a na sever již s „litoměřickou" obcí Radešín. Rozkládá se v údolí podél obou břehů Vranského potoka, jež napájí i obecní rybník, který slouží jako požární nádrž. Vranský potok rozděluje Poštovice na dvě části. Na menší "panskou" stranu a větší "selskou".

Historická data

V písemných dokladech se ves Poštovice jmenuje poprvé již roku 1186 - villa Positouiz (Profous). Ve vsi měl roku 1267 sídlo vladyka Petr a roku 1318 vladyka Družek.

Ve 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a sedělo zde několik zemanů. V roce 1333 založil biskup Jan IV. z Dražic na svém roudnickém zboží pro řeholní kanovníky řádu sv. Augustina klášter Pany Marie a ti později, roku 1358, zakoupili jeden z dílů ve vsi Poštovicích. Majitelem tohoto dílu byl Chotěbor z Poštovic, který svůj díl prodal klášteru v Roudnici s přivolením manželky a synů Benáka a Beneše za 65 kop grošů pražských. Protože k prodeji došlo 4. prosince, žádal k tomu ještě náhradu za zimní osev a stejně tak cenu za svůj dům v Poštovicích. O rok později (1359) prodal roudnickému klášteru na radu manželky Anežky svůj dům a dědinu svou v Poštovicích také Petráň z Roudnice, syn Přibna z Hospozína. Cena byla 25 kop a verduňk grošů pražských. Svědky při tomto prodeji byli Přiben z Hospozína, Petr řečený kuře z Nabdína a Petr z Poštovic. Jinou část Poštovic tedy vlastnil Petr. K roku 1371 se jmenují Beneš z Veitmile, pražský kanovník, jako prebendář v Poštovicích a v roce 1377 Ježek z Poštovic. Klášterní část Poštovic je zmiňována ještě roku 1407. Roku 1421 byl roudnický klášter dobyt a zničen husity, probošt usmrcen a špitál obrácen na masné krámy. Na zbývající části vsi a později i na bývalém zboží církevním hospodařili ještě na počátku 15. století vladykové z Poštovic. V 15. a 16. století se v držení Poštovic vystřídala zřejmě řada dalších drobných šlechticů, ale zprávy o Poštovicích v písemnostech chybí. Až roku 1595 je v misále v Kmetiněvsi zápis, který říká: „Pan Adam Teyn z Poštovic vykoupivši poddané, na tom místě, kdež má sídlo a ze dvora po formanu sedláku co pobral chalupníku rolí, přijde vše sumy pšenice a žita 23 a půl strychu ". Synem Adama byl zřejmě Heřman Volf Týn z Týna, dalším majitel Poštovic, který na vsi roku 1602 věnoval své ženě Marjáně z Mirešovic, ale roku 1609 prodal celý statek Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru, pánu na Zlonicích.

Bohuchval Valkoun z Adlaru na Štáfě, Poštovicích, Račiněvsi a Vráskově, katolík, dne 1. října 1619 vykonal přísahu podle snesení stavů povstalých o zavržení krále Ferdinanda II. a zvolení Fridricha Falckého, pročež byl při pobělohorských komisích odsouzen k manství. Na přímluvu knížete z Lichtenšteina a královských rad při komoře české, byl za svou pomoc „v mnohých komisích a pracích důležitých, kde se dal potřebovati „a zvláště pak proto, že již před vzpourou na svém statku v Břešťanech všecky poddané své přivedl k náboženství katolickému, ponechán při svých dědičných statcích Štáfu (Zlonicích), Poštovicích, Račiněvsi a Vražkově, vedle císařské výpovědi z 8. prosince 1622 proti složení pokuty peněžité ke skutkům pobožným. Za pardon, který mu byl císařskou rezolucí 27. ledna 1623 udělen, se Valkoun uvolil složit pokutu 3.000 zlatých rýnských.

Bohuchvald Valkoun pak ještě před svou smrtí (zemřel 1653) odevzdal svůj majetek včetně Poštovic synu Janu Jaroslavovi.

V Berní rule se roku 1654 uvádějí Poštovice pod panstvím Zlonice Jana Jaroslava Valkouna z Adlaru. Je tu 69 strychů orných, jeden statek osedlý a osm prázdných, jedna chalupa osedlá a pět chalup prázdných. Následky třicetileté války se tedy projevily i v Poštovicích. Jan Jaroslav zemřel 21. června 1663 a valkounský majetek zdědil syn Bohuslav Bernard (zemřel 1693). Poslední z řady Valkounů na Zlonicích, Václav Jan Vojtěch zděděné zboží zadlužil a roku 1707 o zlonické panství přišel. Zbyly mu pouze Poštovice a Hokov. O tom, jak Poštovice za panství Valkounů vzrostly, svědčí poznámka z roku 1707, kdy Václav Jan Vojtěch žádal o separaci Poštovic od panství Zlonice. V Poštovicích bylo v té době 153 strychů orných. Poštovice od posledního Valkouna koupil nový majitel zlonického panství Norbert Leopold Libštejnský, hrabě z Kolovrat. Po jeho smrti, roku 1716, zdědil majetek druhý syn Norbert Vincent, který panství včetně Poštovic prodal roku 1721 Filipovi hraběti Vchynskému ze Vchynic. V majetku rodu Kinských už Poštovice zůstaly.

Z drobných zpráv další historie víme, že například 12. července 1748 stál v polích u Poštovic k oddechu třetí proud ruského vojska táhnoucí proti Napoleonovi. Koncem ledna roku 1820 se stala velká zátopa vody v Hospozíně a Poštovicích tak, že panstvo muselo poddaným vypomáhat.

K roku 1889 se v Poštovicích uvádí 59 domů s 380 obyvateli českými, 176 mužů a 204 žen, 376 katolíků, 2 evangelíci a 2 izraelité. Byl tu poplužní dvůr knížete Ferdinanda Kinského a mlýn.

O tvrzi v Poštovicích se mnoho nedochovalo. Některé prameny usuzují na možnost tvrze starší a druhé tvrze novější. Není známo, zda tvrz v Poštovicích na přelomu 15. a 16. století navazovala přímo na starší tvrz z doby předhusitské, jejíž existenci lze předpokládat a která mohla být východištěm rodu vladyků z Poštovic a nebo zda šlo o stavbu novou, vzniklou až v 16. století.

Písemně potvrzena je tvrz až v době Heřmana Týna z Týna, který prodal „Poštovice i s tvrzí k panství zlonickému panu Bohuchvalu Valkounovi z Adlaru, jak již uvedeno roku 1609“. Po připojení Poštovic ke zlonickému panství přestala tvrz zřejmě sloužit jako šlechtické sídlo a ve třicetileté válce zcela zanikla. Není známo ani místo, kde původně stávala.

Hospodářství – firmy v obci

p. Petr Fiala - pohostinství
pí. Martina Kroutilová - obchod se smíšeným zbožím
p. Josef Holas - truhlářství
p. Ladislav Slivoň - opravna automobilů
p. Karel Szigeti - opravna automobilů
p. Milan Drobný - zámečnictví a instalatérství
ing. Růžička - fa DEMONIA - poradenství
Source Prague s.r.o. - záchranná stanice pro zvířata
p. Roman Košťál - tesařství
Teen Challenge - církevní organizace

V současné době na polích katastru hospodaří několik soukromých zemědělců.

Investiční výstavba

Obec má provedenou plynofikaci, v roce 2005 byl vystavěn v celé obci vodovodní řad. V současné době je požádáno o dotaci na realizaci splaškové kanalizace včetně ČOV. Je předpoklad, že žádost o dotaci bude schválena v průběhu II. Q. 2013 a ještě v letošním roce započato se stavbou.

Dopravní obslužnost

Obec vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti hlavních silničních tahů, má vcelku dobré spojení s okolím. Dopravní obslužnost linkovými autobusy zajišťuje ČSAD Slaný a. s. Autobusové spojení několikrát denně směr Kladno, Slaný, Zlonice, Litoměřice, Velvary, Praha, Vraný.

Občanská vybavenost

V obci mají lidé k dispozici obchod se smíšeným zbožím a restauraci. Drobné služby jsou nabízeny jen minimálně.

Školství, kultura, sport

V přízemí obecního úřadu se nachází veřejná knihovna, která obsahuje 1100 svazků knih. Pro rekreační sportování slouží dnes v obci dvě travnatá hřiště. Obec má vlastní Sbor dobrovolných hasičů.

Technická vybavenost

Požární nádrž - na místě stávajícího rybníka byla v roce 2000 vybudována nová nádrž; dno-betonové panely, hráze z lomového kamene
Veřejný vodovod včetně úpravny vody - provedeno v průběhu let 1994 - 1996; v obci rozmístěno 8 ks požárních hydrantů
Plynofikace obce - v roce 1999
Dešťová kanalizace (bez napojení na ČOV) - celkem 1350 m, od roku 1990 provedeno 760 m nové kanalizace
Chodníky pro pěší - od roku 1990 provedeno 750 m nových chodníků
Místní asfalt. komunikace 2002 - náves "u rybníka" a náves u Gazdů"; 2005 - komunikace u obyt. domů – "bytovky"
Elektrifikace - stávající vedení elektro NN - vrchní vedení – ¼ obce a ¾ vedení v zemi
Odkanalizování obce - v současné době obec připravuje projekt domovní čistírny odpadních vod
Veřejný internet - k dispozici v místní knihovně

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.