Rozbalit celou nabídku

Slaný

Počet obyvatel: 15 003 k 31.12.2007
Počet č.p.: 1.927
Počet částí: 10 (Slaný, Dolín, Želevčice, Lotouš, Blahotice, Netovice, Kvíc, kvíček, Trpoměchy, Otruby) Rozloha území: 35,1 km2
Hustota osídlení: 499 obyvatel na km2
Nadmořská výška: náměstí TGM 277 m n. m.
Nejvýše položené místo: Slánská hora 330 m n. m.
Adresa: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Tel.: 312 511 111 Fax: 312 522 771
Internetová stránka: www.meuslany.cz
Úřední hodiny:
Po 7.30 - 17.00
St 7.30 - 17.00
Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství - úseky registru vozidel a registru řidičů:
Po 7.30 - 16.30
St 7.30 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00
Počet členů městského zastupitelstva Slaný: 27
Počet členů městské rady Slaný: 9
Personální obsazení:
Starosta: Mgr. Martin Hrabánek, E-mail: hrabanek@meuslany.cz
Místostarosta: Ing. Pavel Zálom, E-mail: zalom@meuslany.cz
Uvolněný radní: Ing. Pavel Bartoníček, E-mail: bartonicek@meuslany.cz

Zeměpisná poloha

Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.

Historie

Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení katastru města i jeho okolí od starší doby kamenné (asi před 50. tisíci lety). Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí.

K původu jména města se váže příběh z kroniky Václava Hájka z Libočan, který vypráví o objevení slaného pramene na úpatí Slánské hory služebníkem knížete Nezamysla Holotem a o následném založení osady knížecích solivarů nazvané "Slanej vrch".

Hájkův příběh je zpochybňován a stejně je zpochybňováno i další známé označení Slaného "Na slaném", které se připomíná v zakládací listině břevnovského kláštera, vydané údajně Boleslavem II. roku 993.

Na počátku 12. století vzniklo na území města místní tržiště, kde se směňovaly domácí zemědělské a řemeslnické produkty za zboží pocházející ze vzdálených krajů. Ve 30. letech 12. století pak přešla větší část osady do vlastnictví benediktinského kláštera na Ostrově u Davle, který zde vystavěl malý, raně gotický kostel sv. Gotharda.

První bezpečná písemná zpráva o Slaném je z roku 1262, ve které jmenuje Přemysl Otakar II. Slaný mezi městy, odvádějícími devátý díl tržních poplatků klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.

Na přelomu 13. a 14. století nadal král Václav II. město právem magdeburským a on to zřejmě byl, kdo povýšil na konci 12. století nebo počátkem 13. století Slaný na město královské s právem užívat znaku s figurou dvouocasého stříbrného Iva se zlatou korunkou a zbrojí v červeném poli. Královskému městu Slaný polepšovali pak i panovníci Jan Lucemburský, Karel IV. a Václav IV. dalším rozšířením městských majetků a privilegií.

Na počátku husitských bouří se město řadilo spolu s Plzní, Žatcem, Louny, Pískem a Klatovy k městům, která jediná měla být spasena. Na podzim 1419 byl z města vyhnán poslední ostrovský probošt Bohuslav. V květnu 1420 vyrazili slánští spolu s lounskými a žateckými na pomoc Praze, čehož využil Vilém Zajíc z Hazmburka a s částí křižáckého vojska se lstí města zmocnil. Obrat ke starým pořádkům znamenala návštěva císaře Zikmunda ve Slaném.

Roku 1421 otevřelo město brány Pražanům a vstoupilo do jejich městského svazu. V umírněném křídle zůstalo Slaný až do jara 1425, kdy město oblehla táborská a sirotčí vojska. Slaný, dobyté zradou, vylidněné a zpustošené, bylo pak včleněno do táborského městského svazu.

13. srpna 1436 se slánští poddali Zikmundovi, za což byli později odměněni potvrzením městských privilegií a majetků. Od poloviny 40. let 15. století se město přiklonilo k jednotě poděbradské a oddaní Jiřímu z Poděbrad zůstali slánští i v době jeho panování. Také Jiří z Poděbrad stvrdil a polepšil městu jeho výsady. Hospodářský rozvoj města pokračoval za Vladislava Jagellonského i v počátcích vlády Habsburků. Za účast v odboji českých stavů, v tzv. šmalkaldském povstání, bylo město Slaný Ferdinandem I. potrestáno odnětím privilegií a statků, které byly konfiskovány. Roku 1562 král město omilostnil a většinu konfiskátů mu vrátil.

Velký hospodářský i řemeslnický vzrůst Slaného a jeho okolí se zlomil až pří prohře českých stavů na Bílé Hoře, kdy zdejší obyvatelstvo stálo opět na straně poražených. Těžce potrestáno v pobělohorských konfiskacích bylo Slaný dáno roku 1623, jako jediné královské město, do zástavy a roku 1638 bylo prodáno smečenskému hraběti Jaroslavu Bořitovi do dědičného vlastnictví Martiniců. V poddanství zůstalo Slaný dlouhých 156 let. Po jednáních s dědičkou smečenského a slánského panství Marií Annou z Martinic, provdanou za Karla Josefa hraběte z Clamu, bylo na základě smlouvy z 8.9.1794 město vyvázáno z poddanství a přešlo pod ochranu vrchnosti. Smlouva vstoupila v platnost 1.1.1796 a prvním ochranným pánem byl Karel Josef Clam-Martinic. V poměru ochranném zůstalo Slaný až do roku 1848. Po revoluci se Slaný stalo sídlem politického a soudního okresu. C.K. hejtmanství začalo úřadovat 15. února 1850.

Zhruba od poloviny 19. století ožilo Slaný velkým vzrůstem průmyslu, zaměřeného především na potřeby slibně se rozvíjejícího zemědělství. Vývoj přerušila až první světová válka. Po jejím skončení se průmysl rozjížděl velmi pomalu a v okamžiku, kdy se hospodářský a průmyslový vzrůst města začal opět slibně rozvíjet, vypukla válka druhá. I z této války vyšlo Slaný bez větších hmotných škod a život se znovu vracel do normálních kolejí. Po únoru 1948 se i po rychlé socializaci město nadále rozvíjelo. Od roku 1960 byl zrušen okres Slaný a jeho větší část, včetně města Slaný, byla sloučena pod okres Kladno. Slaný se dále rozvíjí i nyní a věřme, že se žádné válečné ani jiné překážky do cesty jeho dalšímu rozkvětu nepostaví.

Podpora rozvoje podnikání

Pro podnikání v oblasti průmyslu a rozvoje nových technologií jsou na území města k dispozici dvě nové průmyslové zóny.

Zóna Slaný sever - oblast I. o rozloze 15 ha v severní lokalitě města byla dána za symbolickou cenu 1 Kč/m2 koncernu MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION z Japonska.

Průmyslová zóna Slaný sever - oblast II. o rozloze 11 ha v severní lokalitě města je ve vlastnictví firmy Energie Kladno a. s. (bývalý důl Slaný). Území má sloužit pro průmyslovou výrobu, drobnou výrobu, výrobní a opravárenské i nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provozovny a pro skladování. Inženýrské sítě jsou v dostatečné kapacitě. Areál je odkanalizovaný raženým potrubím pro původní potřeby dolu. Je zavedeno plynové středotlaké potrubí s regulační stanicí. V areálu dolu je vybudována trafostanice. Území je pokryto telekomunikační sítí.

Největší investiční akce města posledních let
Mezi největší, finančně nejnáročnější nebo zajímavé realizované projekty patří:
- plavecká hala s aquaparkem – cca 73 miliónů Kč
- penzion Na Sadech - cca 68 miliónů Kč
- kanalizační sběrač - cca 45 miliónů Kč
- průmyslové zóny – cca 43 miliónů Kč
- rekonstrukce městského divadla - cca 37,5 miliónů Kč
- rekonstrukce na 1. ZŠ Slaný - cca 13 miliónů Kč
- městské kino - cca 10 miliónů Kč

Zařízení zdravotní a sociální péče
- Nemocnice Slaný - oddělení: chirurgie, interna, gynekologicko - porodnické, novorozenecké, dětské a ARO, s celkovým počtem lůžek 284, včetně 10 lůžek JIP (4 chirurgie, 6 interna). Péči o pacienty zajišťuje celkem 351 zaměstnanců, z toho 40 lékařů a 154 zdravotních sester. Od roku 1996 je nemocnice ve vlastnictví města.
- Poliklinika Slaný je stejně jako obvodní střediska soukromé zdravotní zařízení.
- Domov důchodců Slaný - zařízení OÚSS, s kapacitou 77 obyvatel.
- Dům s pečovatelskou službou Slaný, zařízení OÚSS, s kapacitou 21 obyvatel. Toto slánské zařízení má pobočky v Otvovicích (17 míst), ve Zlonicích (10) a ve Velvarech (11). Včetně pochůzek pečuje o cca 210 osob.
- Penzion Na Sadech Slaný - s kapacitou 85 bytů pro 107 obyvatel.

Kulturní a společenské akce
Slaný je přirozeným kulturním centrem slánského regionu i celého okresu. Díky bohaté historii města je k vidění mnoho kulturních a architektonických památek. Město má vlastní divadelní budovu a malou scénu. Pracují zde čtyři divadelní soubory (Slánská scéna, Dividýlko, Dětská scéna a divadlo Vrtule). Pro filmová představení je zde nové stálé městské kino a letní kino Na Hájích. Dětem a mládeži slouží "Ostrov" - Dům dětí a mládeže. Je tu aktivní Knihovna V. Štecha, Vlastivědné muzeum s pobočkou Národopisného muzea ve Třebízi a se stálou galerií a koncertní síní v bývalé kapli piaristického gymnasia. Další stálou galerií je IKAROS GALERIE ANTIK ve Fugnerově ulici. Tyto galerie doplňují občasné galerie při integrované střední škole a Lidický dvůr.
K nejvýznamnějším patří Slánské jazzové dny a pravidelné jazzové večery, koncerty Kruhu přátel hudby, půlnoční koncerty v Lidicích u Slaného a koncerty Hudebního podzimu (Zlonice, Slaný). Pravidelně se slaví Den otevřených dveří památek a Husitské slavnosti.

Školství
Na území města Slaného se nachází 5 mateřských škol, 3 základní školy a 1 speciální škola. Je zde střední odborné učiliště strojírenské, integrovaná střední škola, osmileté Gymnasium V. B. Trebízského a Obchodní akademie dr. Edvarda Beneše. Působí tu základní umělecká škola s oborem hudebním, navazujícím na tradici zdejší, vůbec první hudební školy v Čechách, a s dalšími obory -výtvarným, tanečním a literárně dramatickým.

Sport a volný čas
Slaný patří mezi města s nejstarší sportovní tradicí vůbec. Největší a nejstarší sportovní jednotou je Tělocvičná jednota Sokol Slaný, založená roku 1865. Základna v počtu cca 500 členů cvičí ve vlastním sportovním zařízení. Vedle tradičních oddílů odboru Sokolské všestrannosti sportují v rámci Sokola také sportovní oddíly karate, odbíjené a nohejbalu. Extraligu jezdí plochodrážní družstva Autoklubu Slaný. Na území města provozují své sporty tyto další sportovní organizace: hokejové kluby HK Lev Slaný (muži II. NHL) a HC Slaný 1998, Basketbal club Slaný, fotbalové kluby - SK Slaný ČKD, FC Catherine, SFS Slaný a Fotbal klub Slaný, dále Asociace malého fotbalu, sdružující kluby AC Sparta. Čechie, AF Slaný a další, boxerský klub TJ Jiskra HEROS Slaný (juniorská liga, bronzová medaile z MCR), hokejbalový klub Golem Bendy Boys Slaný v kvalifikaci o postup do ČNHbL, Judo klub, tenisový LTC klub, SK orientačního běhu, Sportovně střelecký klub, Stolní tenis klub, Aeroklub AČM, Vzduchoplavecká společnost, Klub českých turistů, SK DDM Slaný, včetně Šachového klubu, a další malé sporty.

Slánská zařízení pro sportovní vyžití:
- Víceúčelová sportovní hala (VSH) s ledovou plochou, velkou tělocvičnou pro basketbal, dvěma travnatými fotbalovými hřišti, squashem, bowlingem, saunou a rehabilitačním zařízením, plavecká hala s aquaparkem,
- hala BIOS,
- sokolovna s kurty pro odbíjenou a nohejbal slánského Sokola,
- tenisové kurty LTC Slaný,
- plochodrážní stadion,
- plovárna s hernou stolního tenis klubu,
- atletická dráha, sportovní střelnice a tři fitness centra.

Mimo sportovních klubů pracují ve městě zájmové spolky a svazy:
- ZKO Českého kynologického svazu,
- Český svaz chovatelů,
- Junák,
- Dětská organizace „Sluníčko",
- Modelářský klub,
- Radioklub OK 1 KSL,
- Český červený kříž,
- Český rybářský svaz,
- Ekolov,
- ORION KLUB - historická vozidla,
- Klub důchodců,
- ZO ČSOP ERINACEUS,
- ZO zdravotně postižených a jiné.

Partnerské vztahy
má Slaný prostřednictvím Gymnasia V. Beneše Třebízského s německým městem Pegnitz. Slaný je členem Společnosti měst s husitskou minulostí a tradicí, kterou prezentuje 8 měst v ČR a 5 měst v Německu, dále je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Ubytování ve Slaném
zajišťují hotel ATLAS ve Wilsonově ulici, hotel Zimní stadion Slaný při VSH, Pension Union v Husově ulici a několik soukromých penzionů ve městě. Ubytovací zařízení odpovídají požadavkům všech skupin hostů a návštěvníků města i regionu. Ubytovacího zařízení Zimního stadionu využívají celoročně zejména zahraniční i republikové sportovní svazy i kluby a reprezentační družstva k pořádání pravidelných tréninkových soustředění. S velkou mezinárodní účastí zde opakovaně působí Jágrovy a Kapustovy letní hokejové školy.

Regionální rozvojová agentura Střední Čechy
Sídlem agentury, kterou založily města a obce středních Cech, spolu s okresními agrárními a hospodářskými komorami, je Kladno. Regionální agentura je servisní organizací, jejímž hlavním cílem je zajištění zpracování jednotlivých projektů, podporujících rozvoj středočeského regionu. Jedná se zejména o projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. V rámci této agentury působí v Kladně rovněž krajské zastoupení státní agentury Czechinvest, jejími hlavním cílem je, ve spolupráci s místní státní správou a samosprávou, podpora umísťování zahraničních investic v ČR. Město Slaný v současné době zpracovává Strategický plán ekonomického rozvoje Slaného.

Informace o dění ve Slaném a okolí
pravidelně přináší čtrnáctideník Slánské listy a měsíčník MěÚ Slánská Radnice. Podrobnější informace a přehledy nabídek kulturních a sportovních akcí, včetně nabídek slánských firem, naleznete či získáte na internetových stránkách Infocentra Slaný, internetových stránkách www.infoslany.cz, nebo na internetových stránkách firmy GOLEM Slaný s. r. o., provozovatele WEB SERVERU Slánsko: www.slansko.cz.

Fotogalerie města Slaného

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.