Rozbalit celou nabídku

Informace dle zák. 106/1999 Sb

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 1. Úplný oficiální název:

  Městský úřad Slaný


 2. Důvod a způsob založení:
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

  Město Slaný (dále jen město) je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 a následujících Ústavy ČR č. 1/1993 Sb.

  Vzniklo v souladu s §§ 1 a 2 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ke dni 24. 11. 1990. Dle současných platných právních předpisů upravuje postavení města zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení).

  Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  Posláním města je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

  Působnost města je rozdělena na:
  • samostatnou – záležitosti, které město spravuje samostatně
  • přenesenou – výkon státní správy, který byl orgánům města svěřen zákonem; vykonává ji v obvodu pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností.

  Při výkonu samostatné působnosti se město řídí:
  • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
  • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona

  Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí:
  • při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy
  • v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

  Město je spravováno samostatně zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

  Zastupitelstvo města se skládá z 27 volených členů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
  Zastupitelstvo města zřídilo tyto výbory:
  • kontrolní
  • finanční
  • fondu na opravu domů

  Rada města má 9 členů. Je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti. Tvoří ji starosta, místostarosta a další členové rady. Při výkonu své působnosti je odpovědná zastupitelstvu města. Rada může rozhodovat i ve věcech přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Rada města zřizuje a ruší jako své iniciativní a kontrolní orgány komise.
  Rada města zřídila tyto komise:
  • prevence kriminality
  • dopravní
  • sportovní
  • bezpečnostní
  • zájmová

  Starosta města zastupuje město navenek. V případech stanovených zvláštním zákonem zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města.
  Starosta zřídil tyto komise:
  • bezpečnostní rada

  Městský úřad tvoří starosta, 2 místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města, zařazení do městského úřadu. Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.

  Městský úřad vykonává rovněž přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.

  Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další funkce svěřené mu zákonem.

  Městský úřad je rozčleněn na 10 odborů, které vykonávají své činnosti na základě působností svěřených jim organizačním řádem.

 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu

  Organizační řád městského úřadu ve Slaném
  Organizační schéma městského úřadu ve Slaném a organizací zřízených městem
  Organizační schéma města
  Organizační směrnice - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
  Organizační směrnice - Etický kodex
  Seznam odborů a úseků městského úřadu ve Slaném
  Organizace zřizované městem Slaný

 4. Kontaktní spojení
  • Adresa: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
  • Telefon: +420 312 511 111 - ústředna, Telefonní seznam
  • Fax: +420 312 522 771
  • ISDS: ID - h3jb7t5, typ - Orgán veřejné moci, majitel - Město Slaný
  • Adresa internetových stránek: www.meuslany.cz
  • Adresa e-podatelny: podatelna@meuslany.cz
  • Úřední hodiny
   • Úřední hodiny úřadu
    Pondělí7:30 - 17:00
    Středa7:30 - 17:00

   • Úřední hodiny pokladny MěÚ
    (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena)
    Pondělí7:30 - 17:00
    Úterý8:00 - 13:00
    Středa7:30 - 17:00
    Čtvrtek8:00 - 13:00
    Pátek8:00 - 13:00

   • Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna
    Pondělí7:30 - 17:00
    Úterý7:00 - 15:30
    Středa7:30 - 17:00
    Čtvrtek7:00 - 15:00
    Pátek7:00 - 14:00

   • Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství
    - úseky registru vozidel a registru řidičů
    Správní odbor
    - občanské průkazy a pasy
    Pondělí7:30 - 16:30
    Středa7:30 - 16:30
    Čtvrtek8:00 - 12:00

 5. Bankovní spojení

  Přesné informace žádejte na finančním odboru. (kontakty)
  Případné platby můžete poukázat: 0386317309/0800 Česká Spořitelna a.s.

 6. IČO

  00234877

 7. DIČ

  CZ 00234877

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, jak získat informace.

  Příloha:
  Sazebník úhrad za poskytování informací
  Formulář podání žádosti

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Centrální evidenci žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. a centrální evidenci stížností vede tajemník městského úřadu.

  Žádosti a jiná podání MÚ Slaný se doručují:
  poštou na adresu: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
  osobně v podatelně městského úřadu Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
  e-podatelna: podatelna@meuslany.cz (e-mail musí být elektronicky podepsán, podrobnosti ZDE)

  Co můžete žádat? A co se nedozvíte?
  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:
  - těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
  - utajovaných skutečností
  - informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí
  - informací ohrožujících obchodní tajemství
  - informací o majetkových poměrech osob, získaných na základně zákona o daních
  - poplatcích a sociálním zabezpečení
  - vnitřních pokynů a personálních předpisů

  Kdy můžete čekat odpověď?
  Ihned nebo písemně nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti. Tuto lhůtu lze ze závažných důvodů (nutnost vyhledávání údajů v archívech, kompletování dat…) ještě maximálně o 10 dnů prodloužit.

  Nejste spokojen s odpovědí?
  Nedostanete-li odpověď nebo nejste-li s písemnou odpovědí na Váš dotaz spokojen, máte do 15 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání prostřednictvím centrální evidence žádostí o informaci, a to ve věcech samostatné působnosti k Radě města Slaného a ve věcech přenesené působnosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ti do 15 dnů od předložení odvolání rozhodnou.
  Proti jejich rozhodnutí už se nelze odvolat.

 11. Opravné prostředky proti rozhodnutí MÚ Slaný

  Odvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.

  Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.

  Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 12. Formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
 14. Předpisy

  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Slaného

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy

  Dosud nebyly žádné poskytnuty.

 17. Výroční zprávy a odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace o výsledcích kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
 19. Další povinně zveřejňované informace
nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.