Rozbalit celou nabídku

Fond na obnovu domů ve městě Slaném na rok 2017

Rada města Slaného vyhlašuje v souladu s podmínkami „Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný jakožto i zbytku městské zástavby v samostatné územní působnosti Města Slaného.“ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z FONDU NA OBNOVU DOMŮ VE MĚSTĚ SLANÉM.

O poskytnutí příspěvku si mohou požádat vlastníci nemovitostí, kteří provedou obnovu domu během roku 2017 a faktury za provedené práce budou vystavené v období od 1.2.2017 do 31.12.2017.

Termín pro podání žádosti: do 30.12.2016 do 10:00 hodin

Místo pro podání žádostí: Městský úřad Slaný, Velvarská 136, podatelna

Formulář žádosti je k dispozici na odboru správy majetku u paní Jany Banertové, dále v podatelně městské úřadu a zde v sekci "Soubory ke stažení".

Ve Slaném 20.10.2016


Soubory ke stažení:

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu na obnovu domů ve Slaném pro rok 2017 (pdf)
Změna zásad pro poskytování příspěvků FOD platná od 27.1.2014 (pdf)
Zásady pro poskytování příspěvků Fondu obnovy domů (pdf)
Příloha č. 3 - Vzorový rozpočet dle platných ceníků a členění ÚRS (pdf)


STATUT
Fondu na obnovu domů ve městě Slaném

Článek I - Účel Fondu

Zastupitelstvo města Slaného zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Fond na obnovu domů ve městě Slaném (dále jen Fond). Účelem Fondu je pomoc vlastníkům kulturních památek v péči o kulturní dědictví zanechané našimi předky na území v samostatné působnosti Města Slaného, jakožto i pomoc vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v městské památkové zóně Slaný a doplňují charakter historického jádra města, dále pro vlastníky nemovitostí majících vliv na vzhled města. Město si vyhrazuje právo možnosti určovat pro jednotlivá grantová období části města, kterých se bude grant týkat. Fond je zřízen v souladu s § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Článek II - Tvorba Fondu

Fond je tvořen zejména z následujících zdrojů:

1) Příjmy z rozpočtu Města Slaný ve výši schválené zastupitelstvem
2) Dary nebo příspěvky od fyzických nebo právnických osob, nadací a podobně

Článek III - Používání Fondu

Prostředky Fondu se určují podle ustanovení § 19 zákona č. 250/2000 Sb. takto:

Na obnovy plášťů domů (střechy, uliční průčelí, výplně otvorů) v územní působnosti Města Slaného* , a to jak nemovitých kulturních památek tak i nemovitostí nezapsaných jako kulturní památky, avšak dotvářejících charakter nejenom městské památkové zóny Slaný** ale i celého města. Použití Fondu se týká i prací, které mohou provádět pouze restaurátoři s příslušnými povoleními MK ČR (restaurování)***.

Zásady použití prostředků z Fondu podléhají schválení Zastupitelstvem města Slaný.

Článek IV - Hospodaření s Fondem

1) Správce kapitoly rozpočtu, do které je Fond zařazen, stanovuje Rada města
2) Za hospodaření s Fondem odpovídá správce kapitoly rozpočtu, do které je v rámci rozpočtové skladby Fond zařazen.
3) Správce příslušné kapitoly rozpočtu hospodaří s finančními prostředky Fondu v souladu s obecně závaznými předpisy a prováděcím předpisem Fondu.
4) Prostředky Fondu budou používány v rámci rozpočtu Fondu do výše Zastupitelstvem města Slaný schváleného objemu finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok.
5) Rozpočet Fondu sestavuje a jeho správu provádí správce kapitoly rozpočtu. V rámci schváleného rozpočtu a v souladu s odsouhlaseným prováděcím předpisem Fondu rozhoduje a schvaluje použití prostředků v konkrétních případech Zastupitelstvo města Slaný.
6) Platební styk je realizován finančním odborem v souladu se směrnicí o oběhu účetních dokladů. Účel čerpání Fondu bude v účetní evidenci Města Slaného rozlišen v analytickém členění. Platební poukazy podepisuje osoba odpovědná dle dispozičního oprávnění za hospodaření s Fondem.
7) Čerpání Fondu je prováděno bezhotovostně, pokud není ve smlouvě o přiznání příspěvku stanoveno jinak.
8) Rozpočtové prostředky Fondu nevyužité nebo vrácené do konce kalendářního roku se převádějí do roku dalšího.
9)Na čerpání prostředků z Fondu není právní nárok.

Článek V - Porušení rozpočtové kázně

V případě porušení ustanovení Čl. IV tohoto statutu, týkající se hospodaření s prostředky Fondu, uplatní se v plném rozsahu příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Článek VI - Závěrečné ustanovení

1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.října 2007 po schválení Zastupitelstvem města Slaný.
2) Prováděcím předpisem Fondu jsou „Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na obnovu domů ve městě Slaném na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové zóny Slaný jakožto i zbytku městské zástavby v samostatné územní působnosti Města Slaného“.
3) Zásady použití prostředků z Fondu podléhají schválení Zastupitelstvem města Slaný.

Článek VII - Schvalovací doložka

Tento statut byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Slaný dne 12.září 2007


* Věci movité a nemovité prohlašuje za kulturní památky Ministerstvo kultury ČR (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb.)
** SLANÝ / Ochranné památkové pásmo historického jádra města Slaného bylo stanoveno rozhodnutím odboru kultury ONV Kladno č. 456/461/84 ze dne 29.12.1984. Historické jádro města bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 Sb., ze dne 10. září 1992 prohlášeno památkovou zónou.
*** Restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu (§ 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb.)

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.