Rozbalit celou nabídku

Revitalizace historického jádra města Slaný

První byla idea
Ve "Strategickém plánu ekonomického rozvoje města" byla vymezena tzv. "Kritická oblast" - "Image města" jako jeden ze tří základních problémových bodů rozvoje města. V rozboru se praví : "Město Slaný má bohaté kulturní tradice, které si udržuje do současnosti stejně tak jako pestrý kulturní život, fungující přes velkou konkurenci blízké Prahy. Díky relativně úspěšné restrukturalizaci místní ekonomiky nemá vážné hospodářské problémy. Na druhou stranu je vzhled města stále poněkud zanedbaný. V průběhu minulých desetiletí se hlavní investice soustřeďovaly do Kladna, což sice uchránilo historickou tvář Slaného, ale za cenu jisté zchátralosti, ..." Na základě tohoto rozboru se v kritické oblasti stanovil záměr - "Obnovit fyzický vzhled městské památkové zóny ve Slaném".

Střet s realitou
Úkoly plynoucí ze Strategického plánu týkající se městské památkové zóny nebyly v termínech vytyčených plánem plněny. Na vině byla především absence finančních prostředků pro realizaci záměru a tak by všechny studie a přípravy byly v danou chvíli "šuplíkovými" projekty. Naděje svitla při otevření prvních strukturálních fondů a dotačního období EU 2004-2006, bohužel tato naděje po jasném definování pravidel fondů zase brzy pohasla. Čerpat se dalo pouze prostřednictvím cestovního ruchu a pravidla upřednostňovala města, která v cestovním ruchu byla svým významem daleko před městem Slaný (např. Kutná Hora apod. ).

Politická aktivita obcí
V přípravě nového dotačního období však bylo částečně vyslyšeno volání "zdola" a do dotačních programů byly zapracovány připomínky měst a obcí. Na tomto procesu se město Slaný významně podílelo. V Regionálním operačním programu pro Středočeský kraj na období 2007-2013 tak vznikla tzv. prioritní osa - "Integrovaný rozvoj území" s oblastí podpory "Rozvoj měst".

Přípravné práce se rozbíhají
Abychom byli schopni reagovat na budoucí dotační programy, začala v roce 2006 příprava akce nazvané "Revitalizace historického jádra města Slaný". Do rozpočtu na rok 2006 byla zařazena položka na zpracování architektonické studie, byl proveden výběr architekta a zakázka byla zadána firmě Územní plány a projekty staveb, prof. ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc. , Praha 6, v ceně 1, 158. 000, - Kč, která obsahuje též podrobné geodetické zaměření celého centra města v ceně 214. 000, - Kč. Práce na architektonické studii započaly v červnu 2006.
Zadání rozčlenilo centrum do 22 celků - prostorů nebo ulic. Naší snahou bylo připravit co nejrychleji dva celky, abychom na jejich realizaci mohli žádat o podporu z prostředků EU. Ještě v říjnu 2006 byly prof. Sýkorou odevzdány "Rozbory a průzkumy historického jádra", následně potom v listopadu 2006 celek "Návrh úprav ulice Soukenická" a v prosinci 2006 celek "Návrh úprav Vinařického ulice". Tyto dva celky byly vybrány jako prioritní podle v té době platných pravidel strukturálních fondů EU (klíčem byl přístup k památkovým objektům, shromažďovací prostory městské tržnice apod.).

Nutnost reakce na změnu pravidel fondů EU
V lednu 2007 však byla nastíněna nová pravidla pro další dotační období a ukázalo se, že projekt revitalizace centra lze podpořit pouze tehdy, bude-li zahrnovat centrální prostor - náměstí. Téměř ihned se ve zpracování architektonické studie upřednostnily celky Masarykovo náměstí a Husova ulice s cílem vytvořit dotační projekt revitalizace hlavní městské osy Vinařického - Masarykovo náměstí - Husova třída. Tvorbu nové podoby Masarykova náměstí provázelo množství interních konzultací, konzultací za přítomnosti přizvaných odborníků a členů rady města i dvě veřejné prezentace v sále Městského centra Grand. Po celou dobu práce na architektonické studii byly přijímány připomínky z řad občanů, jak formou otevřené diskuze na veřejných prezentacích, tak možností písemného připomínkování či vyplněním ankety. Připomínky byly často zcela protichůdného charakteru, a tak návrhy vyvolávaly současně nadšení i nevoli a výsledný návrh vychází z mnoha a mnoha kompromisů.

Základní myšlenka úprav a ...
Zásadní myšlenku, která byla vetknuta do našeho zadání revitalizace historického jádra, lze zformulovat do věty: "Pěší je nadřazen automobilové dopravě - přestože automobilová doprava se nevylučuje a nezakazuje, pěší se v centru musí cítit bezpečně".

... a nutnost vzniku dopravního terminálu
Tato myšlenka a její realizace zcela jasně prohlubuje současný problém parkování v centru nebo jeho blízkosti. Jako důsledek studie revitalizace centra je tedy nutno připravit nové záchytné parkoviště umístěné mimo centrum, ale svou polohou i dostupností sloužící pro centrum. Do rozhodování znovu vstupuje i možnost financování.
Ze strukturálních fondů EU nelze financovat parkoviště jako takové, zalíbila se nám ale možnost sdružit parkoviště s autobusovým nádražím jako dopravní terminál. Tomuto umístění parkoviště napomáhá i v současně platném územním plánu plánovaný průchod mezi autobusovým nádražím a Vinařického ulicí (k Modletickému domu). Terminál by kromě automobilové a autobusové dopravy sdružoval též dopravu železniční prostřednictvím nově vytvořené železniční zastávky nad supermarketem Kaufland a dopravu cyklistickou s budoucí sítí "cyklopruhů" sbíhajících se k terminálu.

Zadání zastupitelstva města k dopravnímu terminálu
Zastupitelstvo města upřednostnilo variantu jednopodlažního terminálu v místě autobusového nádraží se zadáním prověřit možnost zapojení současného parkoviště ve Všehlušické ulici (i formou vícepodlažní nebo formou parkovacího domu) s cílem dosáhnout co největší parkovací kapacity. Součástí zadání projektové dokumentace dopravního terminálu bude též urbanistická úloha řešící možnost revitalizace vodního toku v těsném sousedství autobusového nádraží a úpravu ploch mezi stávajícím autobusovým nádražím a Šultysovou ulicí v rozsahu, který umožňují vlastnické vztahy k pozemkům.

Proč to všechno děláme?
Na závěr jen krátké zdůvodnění na případnou připomínku: "Proč se raději místo centra neopravují chodníky a neřeší parkování v sídlištích, kde bydlí mnohem více lidí?"
• Ulice historického jádra nebyly po dlouhou dobu zásadněji rekonstruovány, stopy po posledních rekonstrukcích jsou víceméně nešetrnými zásahy do městské památkové zóny s vnášením cizích materiálů či neodpovídajících prvků městského mobiliáře.
• Povrchy komunikací jsou narušeny četnými opravami zastaralé technické infrastruktury.
• V roce 2001 proběhla v historickém centru rozsáhlejší rekonstrukce plynovodu, ostatní inženýrské sítě - kanalizace, vodovod, silové elektrovedení, veřejné osvětlení a slaboproudé informační systémy jsou ve stavu vyžadujícím brzkou rekonstrukci.
• Architektonicky je historické centrum v současné době myšlenkově a stylově neutříděné, tvář ulicím též nadále vtiskává bývalé dopravní řešení, které umožňovalo průjezd historickým jádrem a ve kterém náměstí sloužilo jako autobusové nádraží. Historické centrum nemá dostatečně funkční systém dopravy v klidu, tedy parkování.
• V ulici Vinařického je staticky narušen mostek, po kterém je vedena komunikace zajišťující jediný vstup do centra města. Na území historického jádra města se nacházejí staticky narušené hradební a parkánové zdi jako pozůstatek dávného opevnění města.

Existuje nějaká jiná možnost získání peněz EU?
To možná ještě nejsou ty nejpádnější argumenty. Nové dotační období 2007-2013 je však jedinečnou a neopakovatelnou možností získat na revitalizaci centra až 85% finančních prostředků mimo městský rozpočet. Tato možnost nemá alternativu! Není to rozhodování "střed města nebo sídliště". Žádné nebo neexistuje. O finanční podporu z EU lze žádat na revitalizaci centra. Nikoliv na sídliště. Buď se tomu přizpůsobíme, nebo nezískáme nic.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.