Rozbalit celou nabídku

Procesní optimalizace implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace modelu CAF

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu - Procesní optimalizace implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace modelu CAF
Registrační číslo projektu: CZ 1.04/4.1.01/53.00012

Město Slaný podalo v dubnu roku 2010 v rámci 53. výzvy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) v prioritní ose 4.4a - Veřejná správa a veřejné služby žádost o poskytnutí dotace na kofinancování projektu „Procesní optimalizace implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace Modelu CAF“ ( zkrácený název „Efektivní úřad Slaný“).

Předmětem projektu je realizace 5-ti klíčových aktivit, které umožní vytvořit komplexní a kompatibilní systém řízení, který zajistí kvalitní a efektivní fungování úřadu a organizací zřízených městem. Tím umožní uspořádat a zrychlit všechny procesy, vytvořit koncepci rozvoje klíčových oblastí města, zpřehlednit systém řízení, zpřehlednit proces finančních toků a provést úsporu finančních prostředků prostřednictvím zefektivnění činností, zvýšit kvalitu výstupů, které mají přímý dopad nejen na samotné fungování organizací, ale také na občany a zainteresované subjekty.

Klíčové aktivity projektu:

1. Procesní optimalizace a implementace procesního řízení - jedná se o aktivitu, jejímž cílem je zefektivnění procesů jak v rámci samotného městského úřadu, tak i v dalších organizacích městem zřízených, klíčovou částí aktivity jsou analýzy stávajícího stavu procesů a jejich dokumentace, personálních procesů a organizačních struktury úřadu a města. Jedná se o klíčovou aktivitu, na kterou budou navazovat ostatní aktivity tohoto projektu.

2. Implementace projektového řízení a projektové kanceláře - hlavním cílem aktivity je na-stavení projektového řízení a vytvoření projektové kanceláře, zaměřené na zajišťování efek-tivní realizace projektů, součástí aktivity bude i analýza stávajícího informačního systému s ohledem na implementaci projektového řízení. Tato analýza bude pokladem pro podávání žádostí o finanční prostředky z relevantních dotačních titulů.

3. Finanční řízení - aktivita spočívá v analýze stavu ekonomických vazeb města a jím zřizo-vaných organizací, cílem pak je podrobný rozbor finančního hospodaření města a následná optimalizace finančních toků s důrazem na krátko a střednědobé finanční plánování.

4. Strategické plánování - hlavním cílem je aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Slaný z roku 2000 a nastavení efektivního systému strategického řízení a plá-nování s důrazem na posílení rozvoje jak města samotného, tak i úřadu a městem zřizovaných organizací.

5. Implementace aktualizovaného modelu CAF - cílem aktivity je implementace aktualizo-vaného modelu CAF navazujícího na první kolo, které proběhlo na úřadu v roce 2007. Vý-sledkem aplikace modelu by mělo být nastavení procesů sebehodnocení směřovaných na zlepšování kvality služeb poskytovaných městským úřadem včetně žádoucího dopadu i na další městem zřizované organizace.

Dílčí cíle projektu:
- podpora rozvoje města, úřadu i organizací
- úspora finančních prostředků
- zvýšení kompetencí zaměstnanců úřadu
- centralizace řízení rozvojových opatření
- zvýšení komfortu poskytovaných služeb občanům

Termín realizace: červen 2010 – květen 2013
Celkové náklady akce: 7 362 576,- Kč
Předpokládaná dotace: 6 258 189,6 Kč


Soubory ke stažení:

Prezentace ze školení zaměstnanců v rámci aktivity č.5 - CAF
Slánská radnice listopad 2012, str. 11 - zveřejněn Dotazník pro šetření spokojenosti návštěvníků Městského úřadu Slaný
Slánská radnice červen 2013, str. 3 – uveřejnění informací týkajících se Strategického plánu města Slaný a výstupů projektu


Informace o projektu

Vážení občané města Slaného,
dovolujeme si Vás touto formou požádat o spolupráci.

Město Slaný se úspěšně ucházelo o dotaci z Evropského sociálního fondu - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Součástí dotačního projektu je i proces implementace modelu CAF jako nástroje řízení kvality vytvořeného po potřeby orgánů veřejné správy (obdoba norem ISO pro podnikatelské subjekty). Vyplněním přiloženého dotazníku a jeho odevzdáním napomůžete k procesu zlepšování služeb městského úřadu.

Děkuji
Ing.Petr Kolačkovský, tajemník MěÚ

Dotazník naleznete ZDE.

Dotazník je dále zveřejněn v měsíčníku Slánská radnice - říjen 2011. Jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout ZDE.

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.