Rozbalit celou nabídku

Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/46.0011

Město Slaný podalo v lednu roku 2014 v rámci 46. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 7.1. Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání, žádost o poskytnutí finanční podpory ze sdružených prostředků strukturálních fondů EU, konkrétně z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR, na projekt: Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0011.
Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce a motivovanost k dalšímu vzdělávání u žáků základních škol na území ORP Slaný ve spolupráci 10 ZŠ, a to prostřednictvím 5 klíčových aktivit (dále jen "KA") rozdělených do dvou okruhů, a to vnitřního a vnějšího. Vnitřní okruh je zaměřen na individuální podporu žáků ohrožených školní neúspěšností prostřednictvím individuálních podpůrných plánů a z něj vyplývajících aktivit (formou konzultací, asistence, mimoškolní přípravy apod.) a na profesní přípravu žáků a orientaci na trhu práce. Vnější okruh je pak zaměřen na přípravu pedagogů na nové prvky a aspekty v jejich běžné pedagogické praxi související s hlavním cílem projektu, a to prostřednictvím vzdělávání, výměny zkušeností apod.

Dílčí cíle projektu jsou:
• vybrat minimálně 2 žáky z každého ročníku zapojených škol a zpracovat a realizovat plán jejich podpory, a to včetně mimoškolní přípravy a zapojení asistentů pedagoga
• realizovat společná setkání zapojených subjektů se strukturovanou a moderovanou diskusí minimálně 5x za dobu projektu
• zprostředkovat a realizovat vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i vyučovacích hodinách škol i dalších partnerů minimálně 10x za dobu projektu
• realizovat projektové dny profesní orientace pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
• realizovat vzdělávací aktivity DVPP pro pedagogy zapojených škol souvisejících s tématem podpory žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání a/nebo s tématem profesní orientace a inkluze pro minimálně 22 osob
• ve spolupráci se zapojenými školami vybrat témata vhodná ke zpracování, diskusi a cílené podpoře
• ve spolupráci se zapojenými subjekty zpracovat návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný

Klíčové aktivity projektu jsou:

01 KA 1 – Aktivní individuální přístup, tvorba a realizace individuálních plánů – vnitřní okruh • v této aktivitě dojde k výběru dvou žáků ze všech ročníků jednotlivých škol, pro které bude připraven plán na jejich podporu; podpora potrvá 1 rok, poté bude zpracována případová studie vývoje podpory a především posunu výsledků vybraných žáků
• bude vytvořena role koordinátorů individuální podpory a vzdělávání na zapojených školách, supervizora a sítě konzultantů individuální podpory
• v závěru projektu proběhne multiplikační workshop, kde se budou prezentovat nově nabyté zkušenosti, informace a poznatky, jakož i výstupy projektu individuální podpory žáků

02 KA 2 – Asistence při výuce, mimoškolní příprava – vnitřní okruh
• na základě zpracovaných individuálních plánů bude probíhat podpora v oblasti asistence při výuce a též podporovaná mimoškolní příprava
• dojde k vytvoření pozice asistenta/ů vybraných žáků v každé zapojené škole
• dojde k vytvoření pozice mimoškolního lektora/ů vybraných žáků v každé zapojené škole
• budou vytvořena mobilní a pevná pracovní místa pro možnost mimoškolní přípravy a v případě 3 škol se toto pracoviště následně stane součástí nově zřízeného školního klubu

03 KA 3 – Podpora zájmu o další vzdělávání, profesní orientace žáků ZŠ – vnitřní okruh
• exkurze u vybraných zaměstnavatelů v rámci projektového dne pro žáky 1. stupně ZŠ
• exkurze u vybraných zaměstnavatelů a na středních školách s navazující moderovanou diskusí v rámci projektového dne pro žáky 2. stupně ZŠ
• zpracování tematických vzdělávacích materiálů (profesní oblast)
• zapojení vybraných pedagogů do klíčové aktivity

04 KA 4 – Multidisciplinární spolupráce organizací – setkání, návštěvy. Vzdělávání pedagogů – vnější okruh
• společná setkání s diskuzí zaměřená na identifikaci klíčových témat pro rozvoj základního vzdělávání v ORP Slaný, na oblast prevence školní neúspěšnosti, předčasné opouštění vzdělávacího systému, profesní orientaci žáků ZŠ a celkový inkluzivní přístup a jeho rozšíření do prostředí základních škol v ORP Slaný
• dílčí setkání pracovních skupin dle klíčových témat pro tvorbu Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání (dále jen „LSRZV“) v lokalitě Slaný
• vzdělávání v kurzech pro pedagogy

05 KA 5 – Tvorba návrhu LSRZV – vnější okruh
• vznikne návrh Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný, která bude vycházet z vytvořené vize, legislativního rámce, SWOT analýzy a bude zakončena plánem rozvoje, kde bude vytyčen základní cíl, cesty a opatření vedoucí k jeho naplnění v určitém časovém období a měřitelný výstup, dle kterého bude možné sledovat naplnění cíle.
Výstupní soubory z tvorby LSRZV naleznete ZDE.

Na základě žádosti města Slaného o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (schválenou dne 16. dubna 2014) rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu "Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0011.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 10/46/1.1/2014 vydané pro roky realizace projektu od 2014 do 2015 ze dne 19.6.2014.

Celkové způsobilé výdaje: 7 829 976,00 Kč
Prostředky z ESF: 6 655 479,60 Kč
Prostředky ze státního rozpočtu: 1 174 496,40 Kč
Termín realizace: 1.7.2014 – 30.6.2015

Výše finanční podpory na projekt je 100% způsobilých výdajů projektu, což je 85% ze zdrojů ESF a 15% ze státního rozpočtu ČR.

Průběh projektu:

V rámci tohoto projektu byli vybráni žáci, kteří budou po dobu školního roku 2014/2015 podporováni, a to buď formou zapojení asistentů žáka, speciálních pedagogů, psychologů/rodinných terapeutů či lektorů mimoškolní přípravy. Na školách již teď kromě uvedených pozic vznikly pozice koordinátorů individuální podpory, supervizora individuální podpory, speciálních pedagogů, psychologů a konzultantů individuální podpory. Za těmito pozicemi stojí ředitelé všech zapojených základních škol a aktivně se zapojují také jednotliví pedagogové. Pro přípravu žáků vznikla na jednotlivých školách pracoviště mimoškolní přípravy či tzv. školní kluby, které byly vybaveny IT technikou. Do škol byly také zakoupeny nejrůznější didaktické pomůcky, vzdělávací software a odborná literatura.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace

Kromě podpory žáků základních škol je projekt zaměřen také na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří již absolvovali první akreditovaný kurz na téma "Inkluzivní vzdělávání v praxi", které pro ně uspořádala společnost Rytmus o.p.s. V říjnu pak absolvovali dvoudenní zážitkový kurz zaměřený na profesní orientaci a díky projektu budou mít možnost účastnit se školení během celého školního roku.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace

Zároveň s těmito aktivitami se začala realizovat klíčová aktivita 4, ve které je hlavním cílem vytvoření sítě spolupracujících organizací, které budou diskutovat a identifikovat klíčová témata pro rozvoj základního vzdělávání v ORP Slaný. Dotknout by se měly témat jako je prevence školní neúspěšnosti, předčasné opouštění vzdělávacího systému, profesní orientace žáků ZŠ a celkový inkluzivní přístup a jeho rozšíření do prostředí základních škol v ORP Slaný. Tato setkání probíhají vždy od 13:00 v Městském centru GRAND.

Termíny setkávání:
25.9.2014
9.10.2014
6.11.2014
13.1.2015

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace

V listopadu absolvovali žáci exkurzi na slánské Integrované střední škole. Program pro žáky zajišťovali lektoři profesní orientace z ISŠ. Během dvou dnů navštívilo ISŠ více než 140 žáků z 8 základních škol zapojených do projektu, které mají 2. stupně vzdělávání.
V úvodu projektových dní byli žáci základních škol seznámeni s obory, které se vyučují na ISŠ. Mnohé činnosti si mohli sami vyzkoušet v rámci workshopů, které se konaly v jednotlivých učebnách obou budov školy. Z kladného ohlasu žáků a učitelů základních škol lze soudit, že se projektové dny na ISŠ vydařily a byly pro všechny velkým přínosem, a je potřeba tuto spolupráci udržovat a rozvíjet.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace

Dne 13.1.2015 proběhlo čtvrté multidisciplinární setkání organizací v Městském centru GRAND, kde byly prodiskutovány hlavní body vznikající SWOT analýzy, jejíž náplň tvoří poznatky z uskutečněných rozhovorů s jednotlivými řediteli všech základních škol z ORP Slaný. Všechny body se vyskytnou v návrhu lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný, kde bude věnován zřetel především těm nejpalčivějším problémům, jejichž řešení by mělo být vytyčeno konkrétními kroky, které povedou k naplnění dílčích cílů strategie.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace

V druhém pololetí školního roku se většina škol zaměřila na podporu zájmu o další vzdělávání a profesní orientaci žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně se zúčastňují exkurzí na pracovištích vybraných zaměstnavatelů (např. zemědělství, řemesla, zdravotnictví, administrativa). Tyto exkurze jsou spojeny s ukázkami prací, a žákům se poskytují relevantní informace z oblasti pracovního trhu a dalšího vzdělávání. Po realizaci exkurzí jsou ze strany pedagogů zpracovávány vzdělávací materiály, které jsou a které budou používány jako výukové materiály. Součástí těchto materiálů jsou anonymní zjišťovací dotazníky pro žáky, které slouží k ověření získaných informací z projektového dne.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace

Kromě podpory žáků základních škol se v projektu pokračuje ve vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci mají možnost si sami identifikovat svoje vzdělávací potřeby v oblasti inkluze, prevence školní neúspěšnosti, individuálního přístupu k žákům apod. a pak se přihlásit na příslušný akreditovaný vzdělávací kurz. Nejvíce se však ukazuje, že je pro pedagogy nejvhodnější a nejpřínosnější uspořádat vzdělávací kurz pro ucelenou skupinu pedagogů.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace

V současné době také dochází k výměně či návštěvám pedagogů ve školách a ve vyučovacích hodinách. Záměrem je, aby si pedagogové předávali zkušenosti v oblasti individuálních plánů podpory, inkluze atp.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace

Dne 3. června 2015 se uskutečnilo v Městském centru Grand poslední 5. multidisciplinární setkání organizací, na kterém byl prezentován návrh Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný. Vytvořená Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný, která je hlavním inovativním produktem, vychází z vytvořené vize, legislativního rámce, SWOT analýzy a je zakončena plánem rozvoje, kde jsou uvedený konkrétní cíle s cesty rozvoje základního vzdělávání v ORP Slaný.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace
Soubory ke stažení:
Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný

Na každé základní škol také proběhl multifunkční workshop, kde do projektu zapojení pedagogové prezentovali svým kolegům nově získané poznatky a zkušenosti z projektu.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace

Po roce realizace projektu byla pro každého žáka, který byl po dobu školního roku 2014/2015 podporován, a to buď formou zapojení asistentů žáka, speciálních pedagogů, psychologů/rodinných terapeutů či lektorů mimoškolní přípravy, vypracována případová studie, ve které jsou uvedeny metody práce se žákem, závěrečné hodnocení práce a doporučení, zda pokračovat zda pokračovat v těchto podpůrných aktivitách.
Na závěr projektu byla uspořádána závěrečná konference, kde byly prezentovány výstupy a výsledky projektu. Na konferenci mimo jiné vystoupili - supervizor Mgr. P. Došek, psycholožka Mgr. B. Dědičová, koordinátorka Mgr. J. Veselá, konzultantka PhDr. R. Štampachová, speciální pedagožka a lektorka mimoškolní přípravy Mgr. I. Herčíková a asistent žáka a lektor mimoškolní přípravy p. A. Štefan. Všichni vystupující se shodli na tom, že žákům, kteří byli zapojeni v KA 1 – KA 3, umožnil projekt novou formu účasti na vzdělávání s ohledem k jejich potřebám a že jim také umožnil reálný kontakt se světem práce. Projekt Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný byl určitě velkým přínosem pro všechny zúčastněné.

Fotodokumentace:
Fotodokumentace Fotodokumentace

Soubory ke stažení:

30.06.2015 – Lokální strategie základního vzdělávání v ORP Slaný

10.06.2015 – Pozvánka na závěrečnou konferenci

28.04.2015 – Tisková zpráva – Projekt Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

16.06.2015 – Tisková zpráva – Projekt Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný

nahoru ↑ tisk
© MěÚ Slaný 2007, RSS, Prohlášení o přístupnosti, Kontakty, Napište nám, Webmaster: Tomáš Salaba
Městský úřad Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ústředna: 312 511 111, fax: 312 522 771
Stránky vytvořil: Jaroslav Cvrček - Acheta.com, hosting: ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.